Yrkeslärarexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade yrkeslärare. Pensionsavgång­arna för yrkeslärarna bedöms bli mycket stora under prognosperioden eftersom nästan tre av fyra utbildade yrkeslärare i dag är 50 år eller äldre. Utöver stora pensionsavgångar förväntas en mindre andel yrkeslärare vidareutbilda sig.

Risk för ökad brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på yrkeslärare fram till år 2035.

Tillgång och efterfrågan yrkeslärare

 Källa: SCB

Tillgången på yrkeslärare förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering minska med cirka 5 procent under prognosperioden. Minskningen förklaras av att antalet examinerade inte beräknas vara tillräckligt stort för att ersätta dem som förväntas lämna ar­betskraften eller vidareutbilda sig. Drygt 500 yrkeslärare beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på yrkeslärare beräknas öka starkt med över 30 procent fram till år 2035. Ökningen kan förklaras av både ett ökat antal elever i gymnasieskolan och av att utbildade yrkeslärare antas ersätta dem som idag arbetar som lärare utan en lärarexamen. Dock kan efterfrågan variera för yrkeslärarexamens olika inriktningar.

Sammanfattningsvis förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på utbildade yrkeslärare fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på yrkeslärarprogrammet beräknas årligen till cirka 700 under prognosperioden. Det är lika många som läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 75 procent för kvinnor och cirka 80 procent för män beräknas antalet examinerade yrkeslärare till drygt 500 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs drygt 4 200 fler yrkeslärare år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med cirka 500 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 71 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Vanligaste yrken yrkeslärare

Av de som tog en yrkeslärarexamen läsåret 2016/17 hade 92 procent av kvinnorna och 96 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för yrkeslärarna var 38 900 kronor för kvinnor och 40 400 kronor för män 2019. Totalt 79 procent av yrkeslärarna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.