Speciallärar- och specialpedagogexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade speciallärare och specialpedagoger. Pensionsavgång­arna för dessa utbildningsgrupper bedöms bli mycket stora under prognosperioden eftersom två av tre i arbetskraften är 50 år eller äldre.

Speciallärar- och specialpedagogprogram är påbyggnadsutbildningar efter lärarexamen.

Balanserat arbetsmarknadsläge år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på speciallärare och specialpedagoger fram till år 2035.

Tillgång efterfrågan speciallärare

Källa: SCB

Tillgången på speciallärare och specialpedagoger beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 55 procent fram till 2035. Ökningen förklaras av en ökning i antalet ny­börjare under senare år. Antalet nybörjare har dubblerats under det senaste decenniet, vilket främst beror på att special­lärarexamen återinfördes år 2008 efter ett up­pehåll sedan 1990-talets början.

Med en examensfrekvens på cirka 80 procent för kvinnor och cirka 65 procent för män beräknas antalet examinerade speciallärare och specialpedagoger till omkring 1 100 personer per år under prognosperioden.

Efterfrågan på speciallärare och specialpedagoger beräknas öka starkt med omkring 45 procent under prognosperioden. Den ökade efterfrågan beror framför allt på att speciallä­rare och specialpedagoger antas ersätta dem som i dag arbetar i yrket utan sådan utbildning. Ökningen förklaras även till en viss del av ökat antal barn i skolåldern.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering ett balanserat arbetsmarknadsläge för utbildade speciallärare och specialpedagoger 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det prognostiseras ett balanserat arbetsmarknadsläge för utbildningsgruppen 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

 Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Vanligaste yrken speciallärare och specialpedagoger

Av de som tog en speciallärarexamen läsåret 2016/17 hade 98 procent av kvinnorna och 100 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Av de som tog en specialpedagogexamen samma läsår hade 97 procent av kvinnorna en god ställning på arbetsmarknaden. För män med specialpedagogexamen redovisas inte uppgiften på grund av ett allt för litet antal observationer.

Den genomsnittliga månadslönen för speciallärarna och specialpedagogerna var 41 400 kronor för kvinnor och 42 000 kronor för män 2019. Totalt 97 procent av speciallärarna och specialpedagogerna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.