Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Idag bedöms en brist på nyexaminerade grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Pensionsavgång­arna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem antas bli stora under prognosperioden eftersom drygt hälften av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt väntas en mindre andel av grundlärarna vidareutbilda sig, huvudsakligen till andra lärarexamina.

Risk för ökad brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem fram till år 2035.

tillgång och efterfrågan grundlärare fritidshem

Källa: SCB

Tillgången på grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering vara relativt oförändrad under prognosperioden. Antalet examinerade beräknas vara ungefär lika många som de som lämnar arbetskraften eller vidareutbildar sig. Omkring 600 grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem beräknas öka med cirka 10 procent fram till år 2035. Ökningen kan förklaras både av ett ökat antal barn inskrivna på fritidshem och av att utbildade grundlärare antas komma att ersätta dem som idag arbetar som lärare i fritidshem utan en lärarexamen.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem fram till år 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på grundlärarprogram med inriktning mot arbete i fritidshem beräknas årligen till cirka 900 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 70 procent för kvinnor och cirka 55 procent för män beräknas antalet examinerade grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem till närmare 600 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs omkring 2 000 fler grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med cirka 300 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 31 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Vanligaste yrken grundlärare fritidshem

Av de som tog en grundlärarexamen läsåret 2016/17 hade 91 procent av kvinnorna och 97 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem var 34 400 kronor för kvinnor och 35 000 kronor för män 2019. Totalt 87 procent av grundlärarna med inriktning mot arbete i fritidshem arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.