Grundlärarexamen med inriktning mot årskurs F–3 och 4–6

Utbildningsgruppen omfattar personer med grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass (F) och årskurs 1–3 respektive årskurs 4–6 samt andra lärarexamen mot grundskolans tidigare år.

Risk för brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på grundlärare årskurs F-3 och 4-6 fram till år 2035.

tillgång efterfrågan grundlärare F-6

Källa: SCB

Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade grundlärare med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6. Drygt hälften av arbetsgivarna uppgav i Arbetskraftsbarometern 2020 en bedömning om en balanserad tillgång på nyexaminerade grundlärare med inriktning mot förskoleklass (F) och årskurs 1–3 respektive årskurs 4–6 idag.

Pensionsavgång­arna för grundlärarna med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 bedöms bli måttliga under prognosperioden eftersom cirka en tredjedel av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt förväntas en relativt stor andel av grundlärarna vidareutbilda sig, främst till speciallärare eller specialpedagog.

Tillgången på grundlärare med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering vara relativt oförändrad under prognosperioden. Antalet examinerade beräknas vara ungefär lika många som de som lämnar arbetskraften eller vidareutbildar sig. Omkring 2 200 grundlärare med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på grundlärare med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 beräknas öka med omkring 20 procent fram till år 2035. Ökningen beror framför allt på att utbildade grundlärare antas komma att ersätta dem som idag arbetar som grundlärare utan en lärarexamen. Ökningen förklaras även till en viss del av ett ökat antal elever i grundskolan.

Sammanfattningsvis förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för brist på grundlärare med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på grundlärarprogram med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 beräknas årligen till cirka 3 300 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 70 procent för kvinnor och cirka 55 procent för män beräknas antalet examinerade grundlärare med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 till cirka 2 200 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs cirka 14 000 fler grundlärare med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 2 200 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 70 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

 Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Vanligaste yrken grundlärare F-6

Av de som tog en grundlärarexamen läsåret 2016/17 hade 91 procent av kvinnorna och 97 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för grundlärarna med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 var 36 600 kronor för kvinnor och 38 500 kronor för män 2019. Totalt 94 procent av grundlärarna med inriktning mot årkurs F–3 och 4–6 var arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.