Förskollärarexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade förskollärare. Pensionsavgång­arna för förskollärarna antas bli stora under prognosperioden eftersom drygt hälften av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt väntas en andel förskollärare vidareutbilda sig, till främst speciallärare, specialpedagog eller grundlärare.

Risk för ökad brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på förskollärare fram till år 2035.

Tillgång efterfrågan förskollärare

Källa: SCB

Tillgången på förskollärare förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering vara relativt oförändrad under prognosperioden. Antalet examinerade beräknas vara ungefär lika många som de som lämnar arbetskraften eller vidareutbildar sig. Drygt 2 500 förskollärare beräknas examinerar årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på förskollärare beräknas öka med mellan 10 och 15 procent under prognosperioden. Efterfråge­tillväxten kan förklaras av ett ökat antal barn i förskolan och att behöriga förskollärare antas ersätta dem som i dag arbetar som förskollärare men inte har en förskollärarexamen.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på förskollärare fram till år 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på förskollärarprogrammet beräknas årligen till omkring 3 500 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 70 procent för kvinnor och cirka 55 procent för män beräknas antalet examinerade förskollärare till drygt 2 500 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs drygt 6 300 fler förskollärare år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med cirka 1 000 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 28 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Arbetsmarknadsutsikter förskollärare

Av de som tog en förskollärarexamen läsåret 2016/17 hade 86 procent av kvinnorna och 93 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för förskollärarna var 33 800 kronor för kvinnor och 34 000 kronor för män 2019. Totalt 92 procent av förskollärarna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.