Ämneslärarexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade ämneslärare. Pensionsavgång­arna för ämneslärarna bedöms bli relativt stora under prognosperioden eftersom cirka 45 procent av de i arbetskraften är i dag 50 år eller äldre. En del ämneslärare väntas vidareutbilda sig, främst till speci­allärare eller specialpedagoger.

Utbildningsgruppen omfattar ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan samt motsvarande andra lärarexamen.

Risk för ökad brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på ämneslärare fram till år 2035.

tillgång efterfrågan ämneslärare

Källa: SCB

Tillgången på ämneslärare förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 5 procent under prognosperioden. Antalet examinerade förväntas vara högre än de som förväntas lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Omkring 2 800 ämneslärare beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på ämneslärare beräknas öka med drygt 20 procent fram till år 2035. Ökningen kan förklaras av både ett ökat antal elever och av att utbildade ämneslärare antas ersätta dem som idag arbetar som lärare utan en lärarexamen. Dock kan efterfrågan variera för ämneslärarexamens olika inriktningar.

Sammanfattningsvis förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på ämneslärare 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på ämneslärarprogrammet beräknas årligen till cirka 5 600 under prognosperioden. Av dessa bedöms cirka 4 500 vara nybörjare på ämneslärarprogrammet. Övriga antas påbörja en kortare kompletterande lärarutbildning, som exempelvis kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och vidareutbildning för lärare (VAL). Med en examensfrekvens på cirka 55 procent för kvinnor och cirka 45 procent för män beräknas antalet examinerade ämneslärare till cirka 2 800 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs cirka 14 000 fler ämneslärare år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 3 400 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 61 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

 Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken ämneslärare

Av de som tog en ämneslärarexamen läsåret 2016/17 hade 91 procent av kvinnorna och 92 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för ämneslärarna var 38 700 kronor för kvinnor och 39 800 kronor för män 2019. Totalt 90 procent av ämneslärarna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.