Lärarutbildningarna står inför stora utmaningar. Det råder idag brist på nyexaminerade lärare. För samtliga lärarutbildningarna förutom speciallärare och specialpedagoger bedöms en risk för ökad brist eller en risk för brist 2035.

Dagens arbetsmarknadsläge lärare

* Dagens arbetsmarknadsläge är baserat på arbetsgivarnas bedömningar om tillgång till nyexaminerad arbetskraft utifrån Arbetskraftsbarometern 2020.

** Drygt hälften av arbetsgivarna uppgav i Arbetskraftsbarometern 2020 en bedömning om en balanserad tillgång i dag på nyexaminerad grundlärare med inriktning mot förskoleklass (F) och årskurs 1–3 respektive årskurs 4–6.

Efterfrågan beräknas vara större än tillgången till följd av fler barn i skolåldern och att behöriga lärare antas ersätta dem som i dag arbetar inom skolan men som inte har en lärarexamen. Dock är speciallärare och specialpedagoger undantag eftersom det prognostiseras en större tillgång än efterfrågan till följd av ett ökat antal examinerade under prognosperioden. För speciallärare och specialpedagoger bedöms det bli ett balanserat arbetsmarknadsläge 2035.

Behovet av lärare

* Observera att samtliga siffror är avrundade.

Sammanlagt behövs cirka 40 000 fler lärare till 2035 inom de utbildningar där bristen bedöms kvarstå. För att tillfredsställa behovet av fler lärare 2035 behöver antalet nybörjare öka på samtliga lärarutbildningar jämfört med 2019, förutom speciallärare och specialpedagog. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden. Observera att ökat nybörjarbehov har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av nybörjarbehovet.

Sammanfattningsvis visar resultaten att utmaningarna framöver är stora, inte bara för lärosätena utan för alla berörda verksamheter. UKÄ bedömer att lärosätena inte på egen hand kan möta behoven. Lärosätena kan arbeta för en ökad rekrytering och vidta åtgärder för en större andel av studenterna ska nå examen, men även om staten tillför extra resurser är det svårt att bygga ut utbildningar med lågt söktryck. För högskolan ställs också det övriga samhällets behov av kompetens mot kompetensbehoven inom skolan.

Söktrycket visar antalet som sökt en utbildning i förhållande till antalet som har antagits. Ju högre söktryck en utbildning har, desto större konkurrens om platserna. Om söktrycket är 1 betyder det att alla som sökt utbildningen antas.

Söktryck

 Den genomsnittliga månadslönen för lärarna var drygt 37 000 år 2019. Högst var lönen för speciallärarna och specialpedagogerna.

Genomsnittlig månadslön lärare

 Källa: SCB