Generell examen inom kemi

Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för personer som har en generell examen inom kemi. Pensionsavgång­arna väntas bli relativt måttliga då åldersfördelningen är ganska jämn för de utbildade inom kemi. Samtidigt väntas en stor andel vidareutbilda sig, främst inom pedagogik och biologi.

Risk för brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på examinerade inom kemi fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på personer med en generell examen inom kemi beräknas med nuvarande dimensionering minska med cirka 15 pro­cent 2035 till följd av färre examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Omkring 150 personer med en generell examen inom kemi beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på personer med en generell examen inom kemi beräknas öka med cirka 5 procent under prognosperioden till följd av ett större behov av kemi­utbildade inom flera områden på arbetsmarknaden, bland annat inom högskolan samt forskning och utveckling.

Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande dimensionering en risk för brist på personer med generella examina inom kemi 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på programmet inom kemi beräknas årligen till omkring 450 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Det årliga antalet examinerade beräknas till cirka 150 personer fram till 2035.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan på personer med examina inom kemi behövs drygt 1 500 fler 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 500 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 115 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en generell examen inom naturvetenskap, matematik och data läsåret 2015/16 hade 71 procent av kvinnorna och 79 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för personer med generella examina inom kemi var 45 900 kronor för kvinnor och 49 900 kronor för män 2019. Totalt 80 procent av personerna med generella examina inom kemi arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.