Generell examen inom fysik och matematik

Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för personer med generella examina inom fysik och matematik. Pensionsavgång­en väntas bli relativt måttlig då cirka en tredjedel i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt bedöms en relativt låg andel vidareutbilda sig, främst inom pedagogik, IT och ekono­mi.

Balanserat arbetsmarknadsläge 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på fysiker och matematiker fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på personer med generella examina inom fysik och matematik beräknas med nuvarande dimensionering öka med drygt 10 procent 2035 till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Omkring 450 personer med en generell examen inom fysik och matematik beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan personer med generella examina inom fysik och matematik beräknas öka med cirka 15 procent 2035. Efterfrågan väntas öka inom framför allt näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet. Dessutom väntas utbildningsväxlingen fortgå, vilket innebär att en större andel av dem med andra utbildningar (t.ex. data) som arbetar som IT-arkitekt, systemutvecklare eller testledare bedöms tillhöra denna utbildningsgrupp framöver.

Sammanfattningsvis beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering ett balanserat arbetsmarknadsläge 2035 för personer med generella examina inom fysik och matematik.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det prognostiseras ett balanserat arbetsmarknadsläge för personer med generella examina inom fysik och matematik 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en generell examen inom naturvetenskap, matematik och data läsåret 2015/16 hade 71 procent av kvinnorna och 79 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för personer med generella examina inom fysik och matematik var 43 500 kronor för kvinnor och 51 000 kronor för män 2019. Totalt 73 procent av personerna med generella examina inom fysik och matematik arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.