Generell examen inom data

Utbildningsgruppen omfattar både högskoleutbildade på grundnivå och avancerad nivå med en generell examen inom data- och systemvetenskap, informatik och informationsteknik samt personer med en yrkeshögskoleutbildning inom data/IT.

Varierat arbetsmarknadsläge 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på examinerade inom data fram till år 2035.

Källa: SCB

Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för de som har generella examina inom data. Ett varierat arbetsmarknadsläge kan tolkas som en situation där arbetsgivarnas bedömningar om tillgång på arbetskraft varierar starkt. Pensionsavgång­en väntas bli relativt måttlig, då knappt 30 procent av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt bedöms en relativt liten andel välja att vidareutbilda sig.

Tillgången på personer med generella examina inom data beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med närmare 60 procent år 2035. Cirka 70 procent av ökningen kommer från högskolan. Drygt 1 900 personer med en generell examen inom data beräknas examineras årligen under prognosperioden. Därutöver tillkommer examination från yrkeshögskolan med cirka 1 300 personer per år. Ytterligare cirka 300 datautbildade antas till­komma årligen genom migration.

Efterfrågan på personer med generella examina inom data beräknas öka med cirka 55 procent under prognosperioden. Ökningen beror framför allt på att kraven på formell kompetens bedöms fort­sätta att öka inom flera IT-yrken. Ökningen kan även förklaras av att behovet av dataspecialister väntas öka inom ett flertal branscher.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering att dagens varierade arbetsmarknadsläge för personer med generella examina inom data kvarstår 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det prognostiseras ett varierat arbetsmarknadsläge för personer med examina inom data 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys. Dock behövs det datautbildade från både högskolan och yrkeshögskolan för att säkerställa ökning av tillgången under prognosperioden.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en generell examen inom naturvetenskap, matematik och data läsåret 2015/16 hade 71 procent av kvinnorna och 79 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för personer med en generell examen inom data var 43 300 kronor för kvinnor och 44 900 kronor för män 2019. Totalt 70 procent av personerna med en generell examen inom data arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.