Generell examen inom biologi- och miljövetenskap

Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för de som har examina inom biologi- och miljövetenskap. Pensionsavgång­en väntas bli liten, då endast en av fyra i arbetskraften är 50 år eller äldre i dag. Det förväntas att en relativt stor andel vidareutbildar sig, bland annat till biomedicinska analytiker, far­maceuter eller ämneslärare.

Risk för överskott 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med generella examina inom biologi- och miljövetenskap fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på personer med generella examina inom biologi- och miljövetenskap förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med drygt 35 procent 2035 till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Omkring 1 150 personer med en generell examen inom biologi- och miljövetenskap beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på personer med generella examina inom biologi- och miljövetenskap beräknas öka med närmare 10 procent 2035. Ökningen kan förklaras av en ökad efterfrågan på personer med denna kompetens inom flera delar av arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis finns det med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på personer med generella examina inom biologi- och miljövetenskap 2035. Arbetsmarknadsläget kan dock skilja sig mellan olika utbildningsinriktningar och regioner.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på personer med generella examina inom biologi- och miljövetenskap 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en generell examen inom naturvetenskap, matematik och data läsåret 2015/16 hade 71 procent av kvinnorna och 79 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för de examinerade inom biologi och miljövetenskap var 37 800 kronor för kvinnor och 40 800 kronor för män 2019. Totalt 74 procent av personerna med generella examina inom biologi- och miljövetenskap arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.