Veterinärexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade veterinärer. Pensionsavgång­arna bedöms bli måttliga under prognosperioden eftersom drygt en tredjedel av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre.

Risk för fortsatt brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på veterinärer fram till år 2035.

Tillgången på veterinärer förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med närmare 15 procent under prognosperioden. Antalet examinerade beräknas vara större än de som lämnar arbetskraften. Med en examensfrekvens på cirka 80 procent för kvinnor och cirka 65 procent för män beräknas antalet examinerade veterinärer till i genomsnitt drygt 80 per år under prognosperioden.

Efterfrågan på veterinärer beräknas öka med närmare 15 procent under prognosperioden. Efterfrågetillväxten beror framför allt på ett ökat arbetskraftsbehov inom näringar där veterinärer är yrkesverksamma, bland annat veterinärverk­samhet och offentlig förvaltning.

Sammanfattningsvis förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering att dagens arbetsmarknadsläge kommer att vara oförändrat fram till 2035. Detta betyder att det bedöms en risk för fortsatt brist på veterinärer fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Dagens brist på veterinärer förväntas vara oförändrad och kvarstå fram till 2035. Trots att det bedöms en risk för fortsatt brist på nyexaminerade veterinärer 2035 beräknas inte något nybörjarbehov i denna analys. Anledningen är att dagens brist för veterinärerna inte kvantifieras i prognosmodellen, vilket leder till att det inte heller går att beräkna något nybörjarbehov för utbildningen.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en veterinärexamen läsåret 2016/17 hade 96 procent av kvinnorna en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. För män med en veterinärexamen redovisas inte etablering på arbetsmarknaden på grund av ett allt för litet antal observationer.

Den genomsnittliga månadslönen för veterinärerna var 43 900 kronor för kvinnor och 46 100 kronor för män 2019. Totalt 94 procent av veterinärerna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.