Jägmästarexamen, Skogsmästarexamen och generell examen inom skogsvetenskap

Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för personer med examina inom de utbildningarna som ingår i utbildningsgruppen. Pensionsavgång­arna antas bli måttliga under prognosperioden eftersom en tredje del av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre.

Balanserat arbetsmarknadsläge 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på jägmästare, skogsmästare och examinerade inom skogsvetenskap fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på jägmästare, skogsmästare och personer med generella examina inom skogsvetenskap förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med 15 procent fram till 2035. Antalet examinerade beräknas vara något fler än de som bedöms lämna arbetskraften. Drygt 50 personer beräknas examineras årligen under prognosperioden.

Efterfrågan på jägmästare, skogsmästare och personer med generella examina inom skogsvetenskap väntas öka med drygt 15 procent under prognosperioden. En del av ökningen förklaras av sysselsättningstillväxten inom flera områden där skogsvetarna är verksamma, bland annat offentlig förvaltning. Efterfrågeökningen beror också på den utbildningsväxling som väntas fortsätta till följd av att kompetenskraven ökar inom flera yrken där det tidigare har varit tillräckligt med en kortare utbildning.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering ett balanserat arbetsmarknadsläge för jägmästare, skogsmästare och utbildade inom skogsvetenskap fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det prognostiseras ett balanserat arbetsmarknadsläge för de som har jägmästarexamen, skogsmästarexamen och generella examina inom skogsvetenskap 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

 Av de som tog jägmästarexamen läsåret 2016/17 hade 97 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. För kvinnor med jägmästarexamen, kvinnor och män med skogsmästarexamen och personer med en generell examen inom skogsvetenskap redovisas inte etablering på arbetsmarknaden på grund av ett allt för litet antal observationer.

Den genomsnittliga månadslönen för personer med examina inom utbildningsgruppen var 41 200 kronor för kvinnor och 46 500 kronor för män 2019. Totalt 74 procent arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.