Agronomer och hortonomer

Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade agronomer och hortonomer. Ett varierat arbetsmarknadsläge kan tolkas som en situation där arbetsgivarnas bedömningar om tillgång till arbetskraften varierar starkt. Pensionsavgång­arna för agronomer och hortonomer antas bli relativt stora under prognosperioden eftersom cirka hälften av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre.

Varierat arbetsmarknadsläge 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på agronomer och hortonomer fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på agronomer och hortonomer förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering minska under prognosperioden. Antalet examinerade beräknas vara färre än de som bedöms lämna arbetskraften. Med en examensfrekvens på cirka 50 procent för både kvinnor och män beräknas antal examinerade agronomer och hortonomer till i genomsnitt drygt 60 per år under prognosperioden.

Efterfrågan på agronomer och hortonomer beräknas öka med mellan 5 och 10 procent fram till 2035. Ökningen förklaras i första hand av den efterfrågetill­växt som väntas uppstå inom flera delar av ekonomin där agronomer och hortonomer är yrkesverk­samma, exempelvis som specia­lister och rådgivare inom jordbruk, miljö och hälsoskydd.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering att dagens varierade arbetsmarknadsläge för agronomer och hortonomer kvarstår 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det prognostiseras ett varierat arbetsmarknadsläge för agronomer och hortonomer 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en agronomexamen läsåret 2016/17 hade 86 procent av kvinnorna en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. För män med agronomexamen och för både kvinnor och män med hortonomexamen redovisas inte uppgifterna på grund av ett allt för litet antal observationer.

Den genomsnittliga månadslönen för agronomerna och hortonomerna var 39 200 kronor för kvinnor och 44 000 kronor för män 2019. Totalt 59 procent av agronomerna och hortonomerna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.