Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

Inom utbildningsgruppen är det enbart för veterinärer som det bedöms vara en brist idag och bristen förväntas vara oförändrad och kvarstå fram till 2035.

* Dagens arbetsmarknadsläge är baserat på arbetsgivarnas bedömningar om tillgång till nyexaminerad arbetskraft utifrån Arbetskraftsbarometern 2020.

Dock beräknas inte något nybörjarbehov för utbildningen. Anledningen är att dagens brist på veterinärer inte kvantifieras i prognosmodellen, vilket leder till att det inte heller går att beräkna något nybörjarbehov för utbildningen.

Söktrycket visar antalet som sökt en utbildning i förhållande till antalet som har antagits. Ju högre söktryck en utbildning har, desto större konkurrens om platserna. Om söktrycket är 1 betyder det att alla som sökt utbildningen antas.

Den genomsnittliga månadslönen för de med en examen inom lant- och skogsbruk samt djursjukvård var nästan 44 000 år 2019.

Källa: SCB