Konstnärliga examina

Här ingår både utbildningar inom högskolan och i andra utbildningsformer. Utbildningarna inom högskolan leder till en konstnärlig examen på grundnivå eller avancerad nivå inom bland annat bild- och formkonst, formgivning, konst och media, konsthantverk, dans och musik.

Risk för överskott år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med konstnärliga examina fram till år 2035.

tillgång efterfrågan konstnärlig examina

Källa: SCB

Pensionsavgången väntas relativt måttlig för personer med konstnärliga examina eftersom knappt tre av tio i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt väljer relativt många att vidareutbilda sig, ofta inom närliggande ämnesområden eller till lärare.

Tillgången på personer med konstnärliga examina beräknas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med närmare 40 procent. Ökning förklaras av att tillskot­tet från examination och migration beräknas vara betydligt större än de som bedöms lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Närmare 1 600 perso­ner som har konstnärliga examina beräknas examineras årligen fram till 2035, varav cirka hälften från högskolan. Därtill väntas ytterligare 350 konstnärligt utbildade tillkomma årligen genom migration.

Efterfrågan på personer med konstnärliga examina bedöms vara relativt oföränd­rad under prognosperioden. Den generella efterfrågetillväxt som uppstår i samband med en växande befolkning motverkas i stor utsträckning av en minskad efterfrågan inom de delar av arbetsmarknaden som inte explicit efterfrågar en konstnärlig kompetens.

Sammanfattningsvis finns det med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på konstnärligt utbildade fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms ett överskott på personer med konstnärliga examina 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningsgruppen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken konstnärlig examen

Av de som tog en konstnärlig examen läsåret 2015/16 hade 41 procent av kvinnorna och 47 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för personer med konstnärliga examina var 32 900 kronor för kvinnor och 33 700 kronor för män 2019. Totalt 53 procent av personer med konstnärliga examina arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.