Generell examen med humanistisk inriktning

Utbildningsgruppen omfattar personer med en generell examen på grundnivå eller avancerad nivå inom bland annat främmande språk, svenska och litteraturvetenskap, historia och arkeologi.

Risk för överskott år 2035

tillgång efterfrågan generell humanist

Källa: SCB

Pensionsavgångarna för de med generella examina med humanistisk inriktning antas bli måttliga under prognosperioden eftersom en tredjedel av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt förväntas en andel varje år vidareutbilda sig, ofta inom närliggande ämnesområden, lärarexamen eller samhälls- eller medievetenskap.

Tillgången på personer som har generell examen med humanistisk inriktning väntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 20 procent under pro­gnosperioden. Antalet examinerade beräknas vara fler än de som förväntas lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Närmare 1 300 personer med en generell examen med humanistisk inriktning beräknas examineras årligen under prognosperioden. Dessutom antas ytterligare cirka 450 utbildade tillkomma årligen genom migration.

Efterfrågan på personer som har generell examen med humanistisk inriktning beräknas vara i stort sett oförändrad fram till 2035. Den generella efterfrågetillväxt som uppstår i samband med en växande befolkning motverkas av en minskad efterfrågan inom de delar av arbetsmarknaden som inte explicit efterfrågar en humanistisk kompetens.

Sammanfattningsvis finns det med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på de med generell examen med humanistisk inriktning under prognosperioden.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på utbildningsgruppen 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningar som leder till generell examen med humanistisk inriktning.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

vanligaste yrken generell humanist

Av de som tog en generell examen med humanistisk inriktning läsåret 2015/16 hade 60 procent av kvinnorna och 57 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för de med en generell examen med humanistisk inriktning var 34 800 kronor för kvinnor och 38 000 kronor för män 2019. Totalt 58 procent arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018. Yrkesspridningen bland de som har en generell examen med humanistisk inriktning är stor.