Specialistsjuksköterskeexamen, Samtliga inriktningar

Specialistsjuksköterskeexamen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, efter sjuksköterskeexamen. Det finns flera olika inriktningar av specialistsjuksköterskeexamen.

Risk för ökad brist 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på specialistsjuksköterskor fram till år 2035.

Källa: SCB

Idag bedöms en brist på nyexaminerade specialistsjuksköterskor. Pensionsavgången beräk­nas samtidigt bli mycket stor, då närmare sex av tio i dag är 50 år eller äldre.

Tillgången på specialistsjuksköterskor förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering vara relativt oförändrad under prognosperioden. Cirka 2 100 specialistsjuksköterskor beräknas examineras per år under prognosperioden.

Bedömningen om den oförändrade tillgången skiljer sig dock åt mellan olika inriktningar.

Efterfrågan på specialistsjuksköterskor beräknas öka med cirka 15 procent under prognosperioden. Ökningen av efterfrågan beror främst på den väntade befolkningstillväxten och ett ökat antal äldre i befolkningen, vilket ökar efterfrå­gan på arbetskraft inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på specialistsjuksköterskor fram till 2035. Observera att bedömningen kan variera för de olika inriktningar som ingår i utbildningsgruppen.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på specialistsjuksköterskeprogrammet beräknas årligen till drygt 2 200 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 95 procent för kvinnor och cirka 90 procent för män beräknas antalet examinerade specialistsjuksköterskor till omkring 2 100 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs nästan 7 000 fler specialistsjuksköterskor år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 650 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 29 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en specialistsjuksköterskeexamen läsåret 2016/17 hade 94 procent av kvinnorna och 99 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för specialistsjuksköterskor var 41 200 kronor för kvinnor och 42 400 kronor för män 2019. Totalt 95 procent av specialistsjuksköterskorna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.