Socionomexamen

Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för socionomer. Pensionsavgången beräknas bli måttlig eftersom en tredjedel av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Därutöver väntas en andel av socionomerna årligen vidareutbilda sig, oftast till psykoterapeut.

Risk för överskott 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på socionomer fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på socionomer förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med 40 procent fram till år 2035. Med en examensfrekvens på cirka 80 procent för kvinnor och cirka 60 procent för män beräknas antalet examinerade socionomer till cirka 2 250 personer per år under prognosperioden.

Efterfrågan på socionomer beräknas under prognosperioden öka med cirka 30 procent. En tredjedel av denna efterfrågeökning förklaras av ett ökat behov av arbetskraft inom vård och omsorg. Samtidigt väntas socialsekreterare och kuratorer efterfrågas i större utsträckning inom vård och omsorg samt offentlig förvaltning. Dessutom antas en större andel av dem som arbetar som socialsekreterare och kuratorer ha en socionomexamen år 2035 än i dag.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för överskott på socionomer 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms en risk för överskott på socionomer 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en socionomexamen läsåret 2016/17 hade 87 procent av kvinnorna och 89 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för socionomer var 37 000 kronor för kvinnor och 38 600 kronor för män 2019. Totalt 92 procent av socionomerna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.