Sjuksköterskeexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade sjuksköterskor. Pensions­avgången för grundutbildade sjuksköterskor väntas bli relativt måttlig under prognosperioden då knappt en tredjedel i dag är 50 år eller äldre. En andel grundutbildade sjuksköterskor förväntas vidareutbilda sig, främst till specialistsjuksköterskor.

Risk för ökad brist 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på sjuksköterskor fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med drygt 10 procent under prognosperioden. Antalet examinerade beräknas till i genomsnitt närmare 4 300 personer per år fram till 2035. Samtidigt beräknas i genomsnitt närmare 2 500 grundutbil­dade sjuksköterskor årligen lämna utbildningsgrup­pen då de vidareutbildar sig till framför allt specialistsjuksköterska eller barnmorska.

Efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor beräknas öka med drygt 15 procent fram till år 2035. Som en följd av den väntade befolkningstillväxten och ett ökat antal äldre i befolkningen beräknas efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor öka inom såväl hälso- och sjukvården som äldreomsor­gen.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på grundutbildade sjuksköterskor fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på sjuksköterskeprogrammet, grundutbildning beräknas årligen till drygt 5 500 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 80 procent för kvinnor och cirka 65 procent för män beräknas antalet examinerade sjuksköterskor till omkring 4 300 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs drygt 2 300 fler grundutbildade sjuksköterskor år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 1 000 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 20 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en sjuksköterskeexamen läsåret 2016/17 hade 91 procent av kvinnorna och 97 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor var 37 400 kronor för kvinnor och 38 800 kronor för män 2019. Totalt 94 procent av grundutbildade sjuksköterskorna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.