Röntgensjuksköterskeexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade röntgensjuksköterskor. Pensionsavgången beräknas bli stor eftersom hälften av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Därutöver väntas en mindre andel av röntgensjuksköterskor årligen vidareutbilda sig, oftast till specialistsjuksköterska.

Risk för ökad brist 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på röntgensjuksköterskor fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på röntgensjuksköterskor förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering vara oförändrad fram till år 2035. Cirka 160 röntgensjuksköterskor beräknas examineras per år under prognosperioden.

Efterfrågan på röntgensjuksköterskor beräknas öka med cirka 15 procent fram till 2035. Ökningen beror framför allt på den väntade befolkningstillväxten under prognosperioden vilken bedöms öka behovet av arbetskraft inom hälso- och sjukvård.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på röntgensjuksköterskor 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på röntgensjuksköterskeprogrammet beräknas årligen till cirka 220 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 70 procent för kvinnor och cirka 65 procent för män beräknas antalet examinerade röntgensjuksköterskor till cirka 160 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs drygt 500 fler röntgensjuksköterskor år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med cirka 70 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 31 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en röntgensjuksköterskeexamen läsåret 2016/17 hade 93 procent av kvinnorna och 97 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för röntgensjuksköterskor var 36 700 kronor för kvinnor och 36 400 kronor för män 2019. Totalt 94 procent av röntgensjuksköterskorna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.