Receptarieexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade receptarier. Pensionsavgång­arna bedöms bli stora eftersom hälften av dem i arbetskraften idag är över 50 år eller äldre. En viss andel av receptarierna antas vidareutbilda sig till framförallt apotekare.

Balanserat arbetsmarknadsläge 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på receptarier fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på receptarier förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 5 procent under prognosperioden. Med en examensfrekvens på cirka 75 procent för kvinnor och cirka 50 procent för män beräknas antalet examinerade receptarier till cirka 200 personer per år under prognosperioden.

Efterfrågan på receptarier bedöms öka med cirka 15 pro­cent under prognosperioden. Ökningen beror dels på att efterfrågan på utbildade receptarier väntas öka inom bland annat detalj- och partihandeln och dels på en ökad befolkning och en större andel äldre, vilket antas öka läkemedelsförsäljningen.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering ett balanserat arbetsmarknadsläge för receptarier 2035. Det framtida arbetsmarknadsläget för receptarier påverkas även av tillgången på apotekare eftersom dessa till viss del har gemensam arbetsmarknad.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för receptarier 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en receptarieexamen läsåret 2016/17 hade 88 procent av kvinnorna en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. För män redovisas inte uppgiften på grund av ett allt för litet antal observationer. Den genomsnittliga månadslönen för receptarierna var 39 200 kronor för kvinnor och 38 700 kronor för män 2019. Totalt 93 procent av receptarierna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.