Läkarexamen

Idag bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade läkare. Ett varierat arbetsmarknadsläge kan tolkas som en situation där arbetsgivarnas bedömningar om tillgång till arbetskraft varierar starkt. Pensionsavgång­arna för läkarna bedöms bli måttliga under prognosperioden. Läkarutbildningen är en de av utbildningarna som byggs ut mest. Sedan läsåret 2005/06 har läkarutbildningen byggts ut med närmare 70 procent och utbildningen byggs fortfarande ut. Störst var utbyggnaden åren 2007/08–2011/12.

Varierat arbetsmarknadsläge 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på läkare fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på läkare förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 30 procent under prognosperioden. Med en examensfrekvens på cirka 90 procent för kvinnor och cirka 85 procent för män beräknas det årliga antalet examinerade läkare till drygt 1 550 personer under prognosperioden, vilket är drygt 15 procent fler än genomsnittligt antal examinerade de tre senaste läsåren.

Till detta ska läggas en beräknad nettomigration på i genom­snitt närmare 400 utbildade läkare per år. En del av detta migrationsöver­skott är tidigare boende i Sve­rige som studerat till läkare utomlands och sedan återvänt.

Efterfrågan på läkare beräknas under prognosperioden öka med mellan 20 och 25 procent. Ökningen beror framför allt på den väntade befolkningstillväxten samt att andelen äldre i befolkningen växer, vilket ökar behovet av läkare inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattningsvis förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering ett varierat arbetsmarknadsläge för läkarna 2035.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det bedöms ett varierat arbetsmarknadsläge för läkarna 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en läkarexamen läsåret 2016/17 hade 94 procent av kvinnorna och 95 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för läkarna var 65 100 kronor för kvinnor och 68 900 kronor för män 2019. Totalt 99 procent av läkarna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.