Biomedicinsk analytikerexamen

Idag bedöms en brist på biomedicinska analytiker. Pensionsavgång­arna bedöms bli mycket stora under prognosperioden eftersom cirka 60 procent av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt förväntas en andel biomedicinska analytiker vidareutbilda sig, främst utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet eller inom naturvetenskap.

Risk för ökad brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på biomedicinska analytiker fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på biomedicinska analytiker förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering minska med cirka 20 procent under prognosperioden till följd av färre examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften eller vidareutbilda sig. Drygt 300 biomedicinska analytiker beräknas examineras per år under prognosperioden.

Efterfrågan på biomedicinska analytiker beräknas öka med cirka 10 procent fram till 2035. Ökningen beror på befolkningstillväxten och en större andel äldre i befolkningen, vilket bedöms öka behovet av arbets­kraft inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattningsvis förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på biomedicinska analytiker fram till 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på biomedicinska analytikerprogrammet beräknas årligen till drygt 500 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Men en examensfrekvens på cirka 65 procent för kvinnor och cirka 50 procent för män beräknas antalet examinerade biomedicinska analytiker till drygt 320 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs cirka 2 500 fler biomedicinska analytiker år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med drygt 400 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 82 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en biomedicinsk analytikerexamen läsåret 2016/17 hade 87 procent av kvinnorna och 97 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för biomedicinska analytiker var 35 400 kronor för kvinnor och 34 700 kronor för män 2019. Totalt 87 procent av de biomedicinska analytikerna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.