Arbetsterapeutexamen

Idag bedöms en brist på nyexaminerade arbetsterapeuter. Pensionsavgång­arna antas bli måttliga under prognosperioden. En mindre andel av arbetsterapeuterna förväntas vidareutbilda sig, främst inom vårdområdet.

Risk for ökad brist år 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetsterapeuter fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på arbetsterapeuter förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 10 procent under prognosperioden. Antalet examinerade arbetsterapeuter beräknas till cirka 400 personer per år under prognosperioden.

Efterfrågan på arbetsterapeuter beräknas öka med drygt 15 procent fram till år 2035. Ökningen förklaras av befolkningsökningen samt en ökad andel äldre, vilket påverkar efterfrågan på arbetsterapeuter inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering en risk för ökad brist på arbetsterapeuter fram till år 2035.

Årligt nybörjarbehov

Antalet nybörjare på arbetsterapeutprogrammet beräknas årligen till drygt 500 under prognosperioden. Detta är lika många som antalet nybörjare läsåret 2019/20. Med en examensfrekvens på cirka 80 procent för kvinnor och cirka 60 procent för män beräknas antalet examinerade arbetsterapeuter till närmare 400 personer per år under prognosperioden.

För att säkerställa balans mellan tillgång och efterfrågan behövs omkring 700 fler arbetsterapeuter år 2035. Detta betyder att antalet nybörjare behöver öka med cirka 100 per år jämfört med läsåret 2019/20 – en ökning med cirka 18 procent. Ökningen behöver ske genast och nivån behöver bestå under hela prognosperioden.

Observera att det årliga nybörjarbehovet har beräknats utifrån de antagna examensfrekvenserna för kvinnor och män. Ökning eller minskning i examensfrekvenserna resulterar i motsvarande minskning respektive ökning av det årliga nybörjarbehovet.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

 Av de som tog en arbetsterapeutexamen läsåret 2016/17 hade 84 procent av kvinnorna och 93 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för arbetsterapeuterna var 34 000 kronor för kvinnor och 34 700 kronor för män 2019. Totalt 93 procent av arbetsterapeuterna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.