Apotekarexamen

Idag bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för nyexaminerade apotekare. Pensionsavgång­arna för apotekare antas bli låga under prognosperioden eftersom cirka en fjärdedel av dem i arbetskraften i dag är 50 år eller äldre. Samtidigt väntas en andel apotekare lämna arbetskraften till följd av utvandring.

Balanserat arbetsmarknadsläge 2035

Prognos över tillgång och efterfrågan på apotekare fram till år 2035.

Källa: SCB

Tillgången på apotekare förväntas med nuvarande utbildningsdimensionering öka med cirka 25 procent under prognosperioden till följd av fler examinerade än de som bedöms lämna arbetskraften. Med en examensfrekvens på cirka 70 procent för kvinnor och cirka 60 procent för män beräknas antalet examinerade apotekare till cirka 200 personer per år under prognosperioden.

Efterfrågan på apotekare beräknas öka med drygt 15 pro­cent under prognosperioden. Ökningen förklaras till stor del av att utbildade apotekare antas öka inom bland annat detalj- och partihandel samt forskning och utveckling. Den ökade efterfrågan beror även på en allt större befolkning och en växande andel äldre, vilket antas öka efterfrågan på läkemedel.

Sammanfattningsvis bedöms med nuvarande utbildningsdimensionering ett balanserat arbetsmarknadsläge för apotekare 2035 trots att tillgången förväntas öka något mer än efterfrågan. Detta förklaras av att arbetsmarknadsläget för apotekare även påverkas av den framtida bristsituationen som bedöms för receptarier.

Årligt nybörjarbehov

Eftersom det med nuvarande utbildningsdimensionering bedöms ett balanserat arbetsmarknadsläge för apotekare 2035 beräknas inte något ökat nybörjarbehov för utbildningen i denna analys.

Fakta om arbetsmarknadsutsikter efter examen

Av de som tog en apotekarexamen läsåret 2016/17 hade 91 procent av kvinnorna och 92 procent av männen en god ställning på arbetsmarknaden 1- 1,5 år efter examen. Den genomsnittliga månadslönen för apotekarna var 44 800 kronor för kvinnor och 48 400 kronor för män 2019. Totalt 87 procent av apotekarna arbetade inom ett yrke som matchade deras utbildning 2018.