Vård och omsorg

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 3 040 kurser fördelade på 2 ämnesdelområden, vilket framgår av tabell 5.0. Av dessa hittar vi drygt 2 310 inom ämnesdelområdet omvårdnad, 730 inom rehabilitering och inom . Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring procent av det samlade kursutbudet inom vård och omsorg.

Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 22 120 stycken. Sammantaget utgjorde helårsstudenter inom de tre största ämnesdelområdena procent av det totala antalet, varav det allra största, omvårdnad, utgjorde 84 procent.

Det ekonomiska värdet för helårsstudenterna inom vård och omsorg uppgick till 1 300 miljoner kronor under budgetåret 2019. Mätt på det här sättet stod de tre största delområdena för procent av hela ersättningen inom ämnesområdet.


Tabell 5.0: Kurser, helårsstudenter och ersättning, efter ämnesdelområde inom vård och omsorg, år 2019, antal och andel


Kurs


Helårsstudenter


Ersättning


Ers/HST


Antal

%


Antal

%


mnkr

%


kr

Omvårdnad

2 314

76,0


18 580

84,0


1 095

84,0


58 920

Rehabilitering

729

24,0


3 544

16,0


208

16,0


58 636

Vård och omsorg totalt

3 043

100,0


22 124

100,0


1 303

100,0


58 875

Av tabell 5.0 framgår också den genomsnittliga ersättningen för helårsstudenter, totalt för ämnesområdet och uppdelat på respektive delområde, uttryckt i kronor. För ämnesområdet som helhet uppgick den genomsnittliga ersättningen till omkring 58 880 kronor. Högst var den genomsnittliga ersättningen inom omvårdnad, och lägst var den inom rehabilitering.

Av staplarna i figur 5.1 framgår antalet kurser inom respektive ämnesdelområde samt hur många utbildningsområden som kurserna är klassificerade till. Majoriteten, 78 procent, av kurserna inom ämnesområdet klassificerades till enbart ett utbildningsområde. Motsvarande andel för två olika klassificeringar var 22 procent, medan de som klassificerades till tre eller fler utbildningsområden stod för 1 procent.

 

Figur 5.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet vård och omsorg, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

 Figur 5.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet vård och omsorg, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

I figur 5.2 tittar istället på fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden per ämnesdelområde. Det absolut vanligaste, inom samtliga ämnesområden, var att helårsstudenterna inom det största utbildningsområdet utgjorde mer än hälften av samtliga. Inom vård och omsorg varierade hur stor den andelen var mellan 72 (rehabilitering) och 85 procent (omvårdnad).


Figur 5.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde vård och omsorg, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 5.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde vård och omsorg, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Slutligen tittar vi också kursklassificeringens effekt på den genomsnittliga ersättningen inom ämnesgrupper. Det här görs genom att dividera den totala ersättningen för helårsstudenter med antalet helårsstudenter inom den ämnesgruppen. I figur 5.3 jämför vi olika lärosätenas genomsnittliga ersättning genom att relatera den till medianen inom respektive ämnesgrupp. De små fyrkanterna i figuren representerar värdet för ett lärosäte. En markering som ligger vid “2 x Median”-markeringen har alltså en genomsnittlig ersättning som är två gånger högre än medianen i den ämnesgruppen.

Sorteringen i figuren är gjord utefter hur stor variation som fanns in materialet (standardavvikelse) - ju högre upp i listan, desto större variation. Som framgår av figur 5.3 var variationen störst inom ämnesgruppen folkhälsovetenskap. Totalt 20 lärosäten gav kurser inom ämnesgruppen under året.

Det mest avvikande värdet fanns inom gruppen folkhälsovetenskap, där den genomsnittliga ersättningen på ett lärosäte var 1,9 gånger större än medianersättningen. Totalt gav 20 lärosäten kurser inom ämnesgruppen.

 

Figur 5.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Figur 5.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Man kan inte dra några slutsatser kring om kursklassificeringen har gjorts på rätt eller fel sätt utifrån det här materialet. Klassificeringen ska ske enbart utifrån kursens innehåll, vilket kan skilja sig markant även inom en ämnesgrupp. Måttet är också beroende av hur många, och vilka typer av, kurser ett lärosäte ger inom respektive ämnesgrupp.