Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 1 690 kurser fördelade på 4 ämnesdelområden, vilket framgår av tabell 7.0. Av dessa hittar vi knappt 1 120 inom ämnesdelområdet tvärvetenskap, 390 inom idrott och friskvård och 130 inom transport. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 97 procent av det samlade kursutbudet inom övrigt område.

Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 8 610 stycken. Sammantaget utgjorde helårsstudenter inom de tre största ämnesdelområdena 97 procent av det totala antalet, varav det allra största, tvärvetenskap, utgjorde 68 procent.

Det ekonomiska värdet för helårsstudenterna inom övrigt område uppgick till 430 miljoner kronor under budgetåret 2019. Mätt på det här sättet stod de tre största delområdena för 97 procent av hela ersättningen inom ämnesområdet.


Tabell 7.0: Kurser, helårsstudenter och ersättning, efter ämnesdelområde inom övrigt område, år 2019, antal och andel


Kurs


Helårsstudenter


Ersättning


Ers/HST


Antal

%


Antal

%


mnkr

%


kr

Idrott och friskvård

392

23,2


1 957

22,7


154

36,2


78 783

Militär utbildning

50

3,0


273

3,2


12

2,7


42 589

Transport

131

7,8


497

5,8


27

6,4


54 743

Tvärvetenskap

1 115

66,1


5 881

68,3


233

54,7


39 691

Övrigt område totalt

1 688

100,0


8 608

100,0


426

100,0


49 540

Av tabell 7.0 framgår också den genomsnittliga ersättningen för helårsstudenter, totalt för ämnesområdet och uppdelat på respektive delområde, uttryckt i kronor. För ämnesområdet som helhet uppgick den genomsnittliga ersättningen till omkring 49 540 kronor. Högst var den genomsnittliga ersättningen inom idrott och friskvård, och lägst var den inom tvärvetenskap.

Av staplarna i figur 7.1 framgår antalet kurser inom respektive ämnesdelområde samt hur många utbildningsområden som kurserna är klassificerade till. Majoriteten, 83 procent, av kurserna inom ämnesområdet klassificerades till enbart ett utbildningsområde. Motsvarande andel för två olika klassificeringar var 15 procent, medan de som klassificerades till tre eller fler utbildningsområden stod för 2 procent.

 

Figur 7.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet övrigt område, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

Figur 7.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet övrigt område, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

I figur 7.2 tittar istället på fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden per ämnesdelområde. Det absolut vanligaste, inom samtliga ämnesområden, var att helårsstudenterna inom det största utbildningsområdet utgjorde mer än hälften av samtliga. Inom övrigt område varierade hur stor den andelen var mellan 50 (idrott och friskvård) och 99 procent (transport).

 

Figur 7.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde övrigt område, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 7.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde övrigt område, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Slutligen tittar vi också kursklassificeringens effekt på den genomsnittliga ersättningen inom ämnesgrupper. Det här görs genom att dividera den totala ersättningen för helårsstudenter med antalet helårsstudenter inom den ämnesgruppen. I figur 7.3 jämför vi olika lärosätenas genomsnittliga ersättning genom att relatera den till medianen inom respektive ämnesgrupp. De små fyrkanterna i figuren representerar värdet för ett lärosäte. En markering som ligger vid “2 x Median”-markeringen har alltså en genomsnittlig ersättning som är två gånger högre än medianen i den ämnesgruppen.

Sorteringen i figuren är gjord utefter hur stor variation som fanns in materialet (standardavvikelse) - ju högre upp i listan, desto större variation. Som framgår av figur 7.3 var variationen störst inom ämnesgruppen idrott/idrottsvetenskap. Totalt 12 lärosäten gav kurser inom ämnesgruppen under året.

Det mest avvikande värdet fanns inom gruppen idrott/idrottsvetenskap, där den genomsnittliga ersättningen på ett lärosäte var 1,8 gånger större än medianersättningen. Totalt gav 12 lärosäten kurser inom ämnesgruppen.

 

Figur 7.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Figur 7.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Man kan inte dra några slutsatser kring om kursklassificeringen har gjorts på rätt eller fel sätt utifrån det här materialet. Klassificeringen ska ske enbart utifrån kursens innehåll, vilket kan skilja sig markant även inom en ämnesgrupp. Måttet är också beroende av hur många, och vilka typer av, kurser ett lärosäte ger inom respektive ämnesgrupp.