Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 6 710 kurser fördelade på 8 ämnesdelområden, vilket framgår av tabell 4.0. Av dessa hittar vi drygt 1 980 inom ämnesdelområdet biologi, 1 620 inom matematik och 960 inom fysik. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 68 procent av det samlade kursutbudet inom naturvetenskap.

Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 30 060 stycken. Sammantaget utgjorde helårsstudenter inom de tre största ämnesdelområdena 72 procent av det totala antalet, varav det allra största, matematik, utgjorde 37 procent.

Det ekonomiska värdet för helårsstudenterna inom naturvetenskap uppgick till 1 640 miljoner kronor under budgetåret 2019. Mätt på det här sättet stod de tre största delområdena för 72 procent av hela ersättningen inom ämnesområdet.


Tabell 4.0: Kurser, helårsstudenter och ersättning, efter ämnesdelområde inom naturvetenskap, år 2019, antal och andel


Kurs


Helårsstudenter


Ersättning


Ers/HST


Antal

%


Antal

%


mnkr

%


kr

Biologi

1 984

29,6


7 403

24,6


400

24,3


53 973

Farmaci

349

5,2


1 858

6,2


103

6,3


55 295

Fysik

957

14,3


3 022

10,1


166

10,1


54 936

Geovetenskap

623

9,3


2 154

7,2


118

7,2


54 869

Kemi

738

11,0


2 551

8,5


141

8,6


55 148

Lant- och skogsbruk

178

2,7


811

2,7


44

2,7


54 747

Matematik

1 619

24,1


11 123

37,0


608

37,1


54 699

Övrigt naturvetenskap

266

4,0


1 139

3,8


61

3,7


53 528

Naturvetenskap totalt

6 714

100,0


30 061

100,0


1 641

100,0


54 588

Av tabell 4.0 framgår också den genomsnittliga ersättningen för helårsstudenter, totalt för ämnesområdet och uppdelat på respektive delområde, uttryckt i kronor. För ämnesområdet som helhet uppgick den genomsnittliga ersättningen till omkring 54 590 kronor. Högst var den genomsnittliga ersättningen inom farmaci, och lägst var den inom övrigt naturvetenskap.

Av staplarna i figur 4.1 framgår antalet kurser inom respektive ämnesdelområde samt hur många utbildningsområden som kurserna är klassificerade till. Majoriteten, 90 procent, av kurserna inom ämnesområdet klassificerades till enbart ett utbildningsområde. Motsvarande andel för två olika klassificeringar var 9 procent, medan de som klassificerades till tre eller fler utbildningsområden stod för 1 procent.


Figur 4.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet naturvetenskap, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

Figur 4.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet naturvetenskap, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

I figur 4.2 tittar istället på fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden per ämnesdelområde. Det absolut vanligaste, inom samtliga ämnesområden, var att helårsstudenterna inom det största utbildningsområdet utgjorde mer än hälften av samtliga. Inom naturvetenskap varierade hur stor den andelen var mellan 88 (biologi) och 99 procent (geovetenskap).


Figur 4.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde naturvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 4.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde naturvetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Slutligen tittar vi också kursklassificeringens effekt på den genomsnittliga ersättningen inom ämnesgrupper. Det här görs genom att dividera den totala ersättningen för helårsstudenter med antalet helårsstudenter inom den ämnesgruppen. I figur 4.3 jämför vi olika lärosätenas genomsnittliga ersättning genom att relatera den till medianen inom respektive ämnesgrupp. De små fyrkanterna i figuren representerar värdet för ett lärosäte. En markering som ligger vid “2 x Median”-markeringen har alltså en genomsnittlig ersättning som är två gånger högre än medianen i den ämnesgruppen.

Sorteringen i figuren är gjord utefter hur stor variation som fanns in materialet (standardavvikelse) - ju högre upp i listan, desto större variation. Som framgår av figur 4.3 var variationen störst inom ämnesgruppen husdjursvetenskap. Totalt 2 lärosäten gav kurser inom ämnesgruppen under året.

Det mest avvikande värdet fanns inom gruppen bioteknik, där den genomsnittliga ersättningen på ett lärosäte var 1,2 gånger större än medianersättningen. Totalt gav 10 lärosäten kurser inom ämnesgruppen.

 

Figur 4.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Figur 4.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Man kan inte dra några slutsatser kring om kursklassificeringen har gjorts på rätt eller fel sätt utifrån det här materialet. Klassificeringen ska ske enbart utifrån kursens innehåll, vilket kan skilja sig markant även inom en ämnesgrupp. Måttet är också beroende av hur många, och vilka typer av, kurser ett lärosäte ger inom respektive ämnesgrupp.