Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 2 280 kurser fördelade på 4 ämnesdelområden, vilket framgår av tabell 6.0. Av dessa hittar vi knappt 1 300 inom ämnesdelområdet medicin, 630 inom övrigt medicin och odontologi och 310 inom odontologi. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 98 procent av det samlade kursutbudet inom medicin och odontologi.

Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 18 350 stycken. Sammantaget utgjorde helårsstudenter inom de tre största ämnesdelområdena 96 procent av det totala antalet, varav det allra största, medicin, utgjorde 73 procent.

Det ekonomiska värdet för helårsstudenterna inom medicin och odontologi uppgick till 1 150 miljoner kronor under budgetåret 2019. Mätt på det här sättet stod de tre största delområdena för 96 procent av hela ersättningen inom ämnesområdet.


Tabell 6.0: Kurser, helårsstudenter och ersättning, efter ämnesdelområde inom medicin och odontologi, år 2019, antal och andel


Kurs


Helårsstudenter


Ersättning


Ers/HST


Antal

%


Antal

%


mnkr

%


kr

Medicin

1 296

56,7


13 362

72,8


861

75,1


64 436

Odontologi

308

13,5


2 003

10,9


101

8,8


50 649

Veterinärmedicin

50

2,2


714

3,9


45

3,9


63 355

Övrigt medicin och odontologi

630

27,6


2 273

12,4


139

12,2


61 321

Medicin och odontologi totalt

2 284

100,0


18 352

100,0


1 147

100,0


62 504

Av tabell 6.0 framgår också den genomsnittliga ersättningen för helårsstudenter, totalt för ämnesområdet och uppdelat på respektive delområde, uttryckt i kronor. För ämnesområdet som helhet uppgick den genomsnittliga ersättningen till omkring 62 500 kronor. Högst var den genomsnittliga ersättningen inom medicin, och lägst var den inom odontologi.

Av staplarna i figur 6.1 framgår antalet kurser inom respektive ämnesdelområde samt hur många utbildningsområden som kurserna är klassificerade till. Majoriteten, 82 procent, av kurserna inom ämnesområdet klassificerades till enbart ett utbildningsområde. Motsvarande andel för två olika klassificeringar var 13 procent, medan de som klassificerades till tre eller fler utbildningsområden stod för 6 procent.

 

Figur 6.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet medicin och odontologi, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

Figur 6.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet medicin och odontologi, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

I figur 6.2 tittar istället på fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden per ämnesdelområde. Det absolut vanligaste, inom samtliga ämnesområden, var att helårsstudenterna inom det största utbildningsområdet utgjorde mer än hälften av samtliga. Inom medicin och odontologi varierade hur stor den andelen var mellan 57 (övrigt medicin och odontologi) och 90 procent (medicin).

 

Figur 6.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde medicin och odontologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 6.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde medicin och odontologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Slutligen tittar vi också kursklassificeringens effekt på den genomsnittliga ersättningen inom ämnesgrupper. Det här görs genom att dividera den totala ersättningen för helårsstudenter med antalet helårsstudenter inom den ämnesgruppen. I figur 6.3 jämför vi olika lärosätenas genomsnittliga ersättning genom att relatera den till medianen inom respektive ämnesgrupp. De små fyrkanterna i figuren representerar värdet för ett lärosäte. En markering som ligger vid “2 x Median”-markeringen har alltså en genomsnittlig ersättning som är två gånger högre än medianen i den ämnesgruppen.

Sorteringen i figuren är gjord utefter hur stor variation som fanns in materialet (standardavvikelse) - ju högre upp i listan, desto större variation. Som framgår av figur 6.3 var variationen störst inom ämnesgruppen tandteknik och oral hälsa. Totalt 6 lärosäten gav kurser inom ämnesgruppen under året.

Det mest avvikande värdet fanns inom gruppen odontologi, där den genomsnittliga ersättningen på ett lärosäte var 1,3 gånger större än medianersättningen. Totalt gav 6 lärosäten kurser inom ämnesgruppen.

 

Figur 6.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Figur 6.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Man kan inte dra några slutsatser kring om kursklassificeringen har gjorts på rätt eller fel sätt utifrån det här materialet. Klassificeringen ska ske enbart utifrån kursens innehåll, vilket kan skilja sig markant även inom en ämnesgrupp. Måttet är också beroende av hur många, och vilka typer av, kurser ett lärosäte ger inom respektive ämnesgrupp.