Rapportens innehåll

Innehållet i den här rapporten utgörs först och främst av figurer och tabeller som arbetats fram med hjälp av kursklassificeringsmaterialet. Här beskrivs uppgifterna och jämförs med publicerad statistik där så är möjligt. För ge uppgifterna rätt kontext finns först en kortare beskrivning av det system där kursklassificeringen används, nämligen systemet för resurstilldelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

En beskrivning av kursklassificeringssystemet

Kursklassificeringen utgör en hörnsten i resurstilldelningssystemet på grundnivå och avancerad nivå. I avsnittet Resurstilldelningssystemet ges en kort beskrivning av hur systemet är uppbyggt och fungerar, samt referenser till mer utförliga beskrivningar.

Ta del av resultaten

Huvudsyftet med rapporten har varit att undersöka det nya material vi fått tillgång till, samt att ge en nationell bild av kursklassificeringen. För att åstadkomma detta ligger fokus på resultat och kommentarer som rör systemet i sin helhet samt på jämförelser med redan publicerad statistik. Läs mer i avsnitten Jämförelser samt Uppgifter på nationell nivå.

 

I denna rapport har vi tagit fram uppgifter om

 • Högskolans
  kursutbud:

  51
  tusen
 • Antal
  helårsstudenter:

  300
  tusen
 • Helårsstudenternas ekonomiska värde:

  15
  miljarder SEK