Jämförelse

I det här avsnittet presenteras resultat från beräkningar baserade på kursklassificeringsmaterialet samt jämförelser mellan dessa och andra, tidigare publicerade, uppgifter. Syftet har varit att verifiera att uppgifterna beräknats korrekt samt att öka förståelsen för materialet. Kontentan av jämförelsen är att det finns vissa skillnader, men att dessa på det stora hela inte anses ha någon inverkan på hur resultaten bör tolkas.

Bara helårsstudenter

I den här rapporten används uppgifter om helårsstudenter men inte helårsprestationer. Hur många helårsprestationer som registreras på en kurs är beroende av studenternas prestationsgrad, vilken varier mellan så väl lärosäten som ämnesområden. Genom att exkludera dem ur analysen minskar vi komplexiteten i uppgifterna.

Målet med den här rapporten har varit att beskriva utfallet av kursklassificeringen, snarare än att återskapa lärosätenas fakturor, vilket gör denna avgränsning ändamålsenlig. Det är dock viktigt att komma ihåg när man läser vidare i texten. I framtiden är det fullt möjligt att inkludera även denna komponent i statistik, analyser och utvärderingar.

Vissa skillnader mot andra publicerade uppgifter

Sammantaget, för 2019, noteras att antalet helårsstudenter i kursklassificeringsmaterialet uppgick till 297 000, till ett samlat ekonomiskt värde av 14,7 miljarder kronor. Motsvarande värden baserade på årsredovisningsuppgifter var 289 000 helårsstudenter respektive 14,2 miljarder kronor. Här nedanför beskriver de (fel)källor som ger upphov till den här avvikelsen.

För det första ingår i det material vi har tillgång samtliga studenter som är registrerade på lärosätenas kurser, inte bara de som ligger till grund för beräkningen av utbildningsvolymens ekonomiska värde. Det rör sig om studenter från tredje land som själva bekostar sin utbildning, och vi har inte möjlighet att räkna bort dessa.

Den här skillnaden gör att det överlag kommer att ingå något fler studenter i kursklassificeringsmaterialet, i förhållande till vad som presenteras inom den ekonomiska statistikens takbeloppsuppföljning. Uppgifterna är dock i linje med de uppgifter om helårsstudenter och helårsprestationer som publiceras inom statistikprodukten grundnivå och avancerad nivå (Högskolan i siffror, Universitetskanslersämbetets statistiska databas). Genom befintlig statistik vet vi att andelen betalande studenter generellt är relativt hög på våra tekniskt inriktade lärosäten. Av figur 1 verkar det dock som att avvikelsen från takbeloppsuppgifterna inte är märkvärt större inom NTF jämfört med andra utbildningsområden. Den här skillnaden bedöms inte påverka jämförbarheten i någon större utsträckning.

Effekten av detta framgår av figur 1, där man kan se en liten men systematisk skillnad mellan de värden som hämtas från årsredovisningarnas fakturor (gula) jämfört med de som beräknats utifrån kursklassificeringsmaterialet (lila). I den vänstra panelen räknar vi antalet helårsstudenter, och i den högre beräknar vi och jämför helårsstudenternas ekonomiska värde.

För det andra finns en viktig skillnad i antal helårsstudenter som registreras på kurser inom de konstnärliga utbildningsområdena (se tabell 1). För att kunna kontrollera kostnaderna för de här utbildningarna beslutar regeringen årligen om hur många helårsstudenter som varje lärosäte har rätt att avräkna inom respektive konstnärligt utbildningsområde. Om antalet helårsstudenter inom exempelvis design vid ett visst lärosäte överstiger det maximalt tillåtna under ett givet år har lärosätet rätt att istället avräkna dessa som om de vore registrerade på kurser inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknik (Enligt Bilaga 1, punkt 5.1, i regleringsbrevet till universitet och högskolor).


Figur 1: Helårsstudenter (v) och ersättning (h) efter utbildningområde och källa (gul = Årsredovisningsuppgifter, lila = Kursklassificeringsuppgifter), år 2019, antal och miljarder kronor

Figur 1: Helårsstudenter (v) och ersättning (h) efter utbildningområde och källa (gul = Årsredovisningsuppgifter, lila = Kursklassificeringsuppgifter), år 2019, antal och miljarder kronor
Figur 2: Helårsstudenter som översteg maxtaket inom de konstnärliga utbildningsområdena, efter konstnärligt utbildningsområde (vänster) och det område de blev omfördelade till (höger), år 2019, andel