Konstnärligt område

Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 3 540 kurser fördelade på 3 ämnesdelområden, vilket framgår av tabell 8.0. Av dessa hittar vi drygt 2 050 inom ämnesdelområdet musik, 1 040 inom konst och 450 inom teater, film och dans. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 100 procent av det samlade kursutbudet inom konstnärligt område.

Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 6 370 stycken. Sammantaget utgjorde helårsstudenter inom de tre största ämnesdelområdena 100 procent av det totala antalet, varav det allra största, konst, utgjorde 54 procent.

Det ekonomiska värdet för helårsstudenterna inom konstnärligt område uppgick till 980 miljoner kronor under budgetåret 2019. Mätt på det här sättet stod de tre största delområdena för 100 procent av hela ersättningen inom ämnesområdet.

 

Tabell 8.0: Kurser, helårsstudenter och ersättning, efter ämnesdelområde inom konstnärligt område, år 2019, antal och andel


Kurs


Helårsstudenter


Ersättning


Ers/HST


Antal

%


Antal

%


mnkr

%


kr

Konst

1 038

29,3


3 431

53,9


519

52,9


151 282

Musik

2 053

57,9


2 261

35,5


281

28,7


124 409

Teater, film och dans

452

12,8


676

10,6


181

18,4


267 071

Konstnärligt område totalt

3 543

100,0


6 368

100,0


981

100,0


154 032

Av tabell 8.0 framgår också den genomsnittliga ersättningen för helårsstudenter, totalt för ämnesområdet och uppdelat på respektive delområde, uttryckt i kronor. För ämnesområdet som helhet uppgick den genomsnittliga ersättningen till omkring 154 030 kronor. Högst var den genomsnittliga ersättningen inom teater, film och dans, och lägst var den inom musik.

Av staplarna i figur 8.1 framgår antalet kurser inom respektive ämnesdelområde samt hur många utbildningsområden som kurserna är klassificerade till. Majoriteten, 94 procent, av kurserna inom ämnesområdet klassificerades till enbart ett utbildningsområde. Motsvarande andel för två olika klassificeringar var 6 procent, medan de som klassificerades till tre eller fler utbildningsområden stod för 1 procent.

 

Figur 8.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet konstnärligt område, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

Figur 8.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet konstnärligt område, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

I figur 8.2 tittar istället på fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden per ämnesdelområde. Det absolut vanligaste, inom samtliga ämnesområden, var att helårsstudenterna inom det största utbildningsområdet utgjorde mer än hälften av samtliga. Inom konstnärligt område varierade hur stor den andelen var mellan 81 (konst) och 89 procent (teater, film och dans).

 

Figur 8.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde konstnärligt område, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 8.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde konstnärligt område, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Slutligen tittar vi också kursklassificeringens effekt på den genomsnittliga ersättningen inom ämnesgrupper. Det här görs genom att dividera den totala ersättningen för helårsstudenter med antalet helårsstudenter inom den ämnesgruppen. I figur 8.3 jämför vi olika lärosätenas genomsnittliga ersättning genom att relatera den till medianen inom respektive ämnesgrupp. De små fyrkanterna i figuren representerar värdet för ett lärosäte. En markering som ligger vid “2 x Median”-markeringen har alltså en genomsnittlig ersättning som är två gånger högre än medianen i den ämnesgruppen.

Sorteringen i figuren är gjord utefter hur stor variation som fanns in materialet (standardavvikelse) - ju högre upp i listan, desto större variation. Som framgår av figur 8.3 var variationen störst inom ämnesgruppen musikdramatisk scenframställning och gestaltning. Totalt 4 lärosäten gav kurser inom ämnesgruppen under året.

Det mest avvikande värdet fanns inom gruppen övrigt inom konst, där den genomsnittliga ersättningen på ett lärosäte var 1,7 gånger större än medianersättningen. Totalt gav 2 lärosäten kurser inom ämnesgruppen.

 

Figur 8.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Figur 8.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Man kan inte dra några slutsatser kring om kursklassificeringen har gjorts på rätt eller fel sätt utifrån det här materialet. Klassificeringen ska ske enbart utifrån kursens innehåll, vilket kan skilja sig markant även inom en ämnesgrupp. Måttet är också beroende av hur många, och vilka typer av, kurser ett lärosäte ger inom respektive ämnesgrupp.