Beteendevetenskap

Inom de 12 ämnesgrupper som tillsammans utgör ämnesdelområdet beteendevetenskap uppgick antalet kurser till 8 000, vilket motsvarade 50 procent av kursutbudet inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. Andelen kurser som var klassificerade till mer än ett utbildningsområde uppgick till 27 procent, varav 25 procent utgjordes av kurser klassificerade till två utbildningsområden. I förhållande till det totala utbudet i högskolan utgjorde kurserna inom beteendevetenskap 16 procent, vilket gjorde det till nummer 1 utav 41 i storleksordning.

På dessa kurser var under året 58 620 helårsstudenter registrerade. Detta motsvarade 46 procent av alla helårsstudenter inom ämnesområdet juridik och samhällsvetenskap. I förhållande till samtliga inom högskolan utgjorde helårsstudenterna inom beteendevetenskap 20 procent. Räknat i på det här sättet rankades ämnesdelområdet som nummer 1 utav 41 i storleksordning.

Helårsstudenternas ekonomiska värde uppgick till 2 490 miljoner kronor, vilket motsvarade 50 procent utav det samlade värdet inom ämnesdelområdet. I förhållande till det samlade ekonomiska värdet utav högskolans samtliga helårsstudenter under 2019 utgjorde ersättningen inom beteendevetenskap 17 procent. Ämnesdelområdets rangordning i det här hänseendet var nummer 1 av 41.

Ur figuren ovan går det möjligen att utskilja fyra grupperingar, som kan vara till hjälp för att förklara den stora spridningen mellan utbildningsområden inom beteendevetenskaperna.

Inom socialantropologi, sociologi och övrigt inom beteendevetenskap utgjorde det största utbildningsområdet klar majoritet av helårsstudenterna. Inom socialantropologi var samtliga helårsstudenter registrerade på kurser som klassificerats som HSTJ.

En annan gruppering bestod av ämnesgrupper som var klassificerade som en blandning mellan vård och HSTJ, nämligen handikappvetenskap, kriminologi samt socialt arbete och social omsorg. Psykologi och psykoterapi hade både relativt stora inslag av medicin.

Kvar är en gruppering med utbildningsanknytning. Inom pedagogik och de tre utbildningsvetenskapliga inriktningarna var andelen undervisning relativt stor, och det var också - föga förvånande - exklusivt inom dessa ämnesgrupper som VFU förekom.

Att huvuddelen av kurserna inom beteendevetenskaperna var klassificerad som HSTJ står klart, och är inte förvånande. Den relativt stora spridningen tycks bero på två saker. För det första finns några ämnesgrupper där kurser i varierande utsträckning klassificeras som vård eller medicin, och för det andra är klassificeringen av kurser med utbildningsvetenskaplig prägel ofta spridd mellan olika ämnen.

 

Figur 1.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet beteendevetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 1.1.1: Andel helårsstudenter per ämnesgrupp (x-axel) inom ämnesdelområdet beteendevetenskap, efter utbildningsområde (färg), år 2019