Inom ämnesområdet gavs under 2019 sammanlagt 8 850 kurser fördelade på 4 ämnesdelområden, vilket framgår av tabell 3.0. Av dessa hittar vi drygt 4 060 inom ämnesdelområdet språkvetenskapliga ämnen, 2 640 inom historisk-filosofiska ämnen och 1 320 inom journalistik, kommunikation och information. Sammanlagt utgjorde dessa tre största delområden omkring 91 procent av det samlade kursutbudet inom humaniora och teologi.

Antalet helårsstudenter uppgick till totalt 40 610 stycken. Sammantaget utgjorde helårsstudenter inom de tre största ämnesdelområdena 94 procent av det totala antalet, varav det allra största, språkvetenskapliga ämnen, utgjorde 41 procent.

Det ekonomiska värdet för helårsstudenterna inom humaniora och teologi uppgick till 1 670 miljoner kronor under budgetåret 2019. Mätt på det här sättet stod de tre största delområdena för 95 procent av hela ersättningen inom ämnesområdet.


Tabell 3.0: Kurser, helårsstudenter och ersättning, efter ämnesdelområde inom humaniora och teologi, år 2019, antal och andel


Kurs


Helårsstudenter


Ersättning


Ers/HST


Antal

%


Antal

%


mnkr

%


kr

Historisk-filosofiska ämnen

2 641

29,9


12 772

31,5


447

26,7


34 989

Journalistik, kommunikation och information

1 321

14,9


8 718

21,5


589

35,2


67 520

Religionsvetenskap

819

9,3


2 538

6,3


82

4,9


32 496

Språkvetenskapliga ämnen

4 065

46,0


16 578

40,8


554

33,1


33 390

Humaniora och teologi totalt

8 846

100,0


40 606

100,0


1 672

100,0


41 165

Av tabell 3.0 framgår också den genomsnittliga ersättningen för helårsstudenter, totalt för ämnesområdet och uppdelat på respektive delområde, uttryckt i kronor. För ämnesområdet som helhet uppgick den genomsnittliga ersättningen till omkring 41 160 kronor. Högst var den genomsnittliga ersättningen inom journalistik, kommunikation och information, och lägst var den inom religionsvetenskap.

Av staplarna i figur 3.1 framgår antalet kurser inom respektive ämnesdelområde samt hur många utbildningsområden som kurserna är klassificerade till. Majoriteten, 88 procent, av kurserna inom ämnesområdet klassificerades till enbart ett utbildningsområde. Motsvarande andel för två olika klassificeringar var 11 procent, medan de som klassificerades till tre eller fler utbildningsområden stod för 1 procent.


Figur 3.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet humaniora och teologi, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

Figur 3.1: Antal kurser per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområdet humaniora och teologi, efter antal utbildningsområden (färg), år 2019

I figur 2.2 tittar istället på fördelningen av helårsstudenter mellan olika utbildningsområden per ämnesdelområde. Det absolut vanligaste, inom samtliga ämnesområden, var att helårsstudenterna inom det största utbildningsområdet utgjorde mer än hälften av samtliga. Inom teknik varierade hur stor den andelen var mellan 55 (arkitektur) och 100 procent (kemiteknik).

 

Figur 3.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde humaniora och teologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Figur 3.2: Andel helårsstudenter per ämnesdelområde (x-axel) inom ämnesområde humaniora och teologi, efter utbildningsområde (färg), år 2019

Slutligen tittar vi också kursklassificeringens effekt på den genomsnittliga ersättningen inom ämnesgrupper. Det här görs genom att dividera den totala ersättningen för helårsstudenter med antalet helårsstudenter inom den ämnesgruppen. I figur 2.3 jämför vi olika lärosätenas genomsnittliga ersättning genom att relatera den till medianen inom respektive ämnesgrupp. De små fyrkanterna i figuren representerar värdet för ett lärosäte. En markering som ligger vid “2 x Median”-markeringen har alltså en genomsnittlig ersättning som är två gånger högre än medianen i den ämnesgruppen.

Sorteringen i figuren är gjord utefter hur stor variation som fanns in materialet (standardavvikelse) - ju högre upp i listan, desto större variation. Som framgår av figur 2.3 var variationen störst inom ämnesgruppen arkitektur. Totalt 7 lärosäten gav kurser inom ämnesgruppen under året.

Det mest avvikande värdet fanns inom gruppen övriga tekniska ämnen, där den genomsnittliga ersättningen på ett lärosäte var 1,5 gånger större än medianersättningen. Totalt gav 21 lärosäten kurser inom ämnesgruppen.


Figur 3.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Figur 3.3: Genomsnittliga ersättningsnivåer inom respektive ämnesgrupp, i förhållande till medianersättningen, år 2019

Man kan inte dra några slutsatser kring om kursklassificeringen har gjorts på rätt eller fel sätt utifrån det här materialet. Klassificeringen ska ske enbart utifrån kursens innehåll, vilket kan skilja sig markant även inom en ämnesgrupp. Måttet är också beroende av hur många, och vilka typer av, kurser ett lärosäte ger inom respektive ämnesgrupp.