Vägledning för högskolornas handläggning av tillgodoräknandeärenden

Den här vägledningen avser högskolornas handläggning av ansökningar om tillgodoräknandeärenden. Syftet är att underlätta en rättssäker handläggning.

I vägledningen redogörs för de bestämmelser som styr handläggningen från det att ett ärende om tillgodoräknande inleds fram till ett beslut och de åtgärder som därefter kan bli aktuella. Vägledningen riktar sig främst till den högskolepersonal som handlägger tillgodoräknandeärenden. Syftet är att underlätta en rättssäker handläggning.

Några exempel på innehåll från vägledningen:

  • Vilka krav som kan ställas på en ansökan om tillgodoräknande.
  • Högskolans ansvar för att ett ärende blir tillräckligt utrett och den sökandes skyldighet att medverka till utredningen.
  • Högskolans skyldighet att ange skälen för ett beslut.
  • Hur en sökande ska underrättas om ett beslut.
  • Dokumentation och registrering av beslut om tillgodoräknanden.

I vägledningen finns även ett allmänt avsnitt om prövningen av ansökningar om tillgodoräknanden och ett avsnitt om högskolornas förhandsbesked om tillgodoräknanden.