Vägledning för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning

UKÄ granskar lärosätenas interna system för kvalitetssäkring. Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att forskningen håller hög kvalitet. Därför är lärosätenas egna kvalitetssäkringsarbete självklart viktigt och något som UKÄ granskar. I vägledningen beskrivs hur granskningen går till. Här finns också bedömningsgrunder att utgå ifrån vid självvärderingar.

UKÄ:s uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera forskning. UKÄ granskar att lärosätena säkerställer att forskningen uppfyller de kvalitetskrav som finns i högskolelagen och högskoleförordningen. Granskningarna utgår från internationella riktlinjer för forskning. Granskningarna fokuserar på hur väl lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner, bidrar till att säkra och utveckla forskningens kvalitet.

Granskningarna avser att bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling genom att bedömarna i sina yttranden lyfter såväl goda exempel och styrkor som utvecklingsområden de identifierat.

UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning syftar dels till att kontrollera att lärosätenas kvalitetssäkringsarbete säkrar hög kvalitet i forskningen, dels till att bidra till lärosätenas kvalitetsutveckling.