Vägledning för handläggning av anställningsärenden inom högskolan

UKÄ har tagit fram en vägledning som riktar sig främst till den högskolepersonal som handlägger anställningsärenden. Syftet är att underlätta en rättssäker handläggning.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Ämbetet och dess föregångare, Högskoleverket, har utfört denna uppgift bland annat genom att handlägga anmälningar mot lärosäten och publicera rapporter på olika rättsliga områden.

Den här vägledningen riktar sig framför allt till den personal inom statliga universitet och högskolor som handlägger anställningsärenden. Det är UKÄ:s förhoppning att vägledningen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv ska underlätta för lärosätenas personal när de handlägger anställningsärenden.

Vägledningen inleds med en allmän information om handläggning av anställningsärenden. För att vägledningen ska bli så användarvänlig som möjligt följer dispositionen därefter ärendehandläggningens kronologiska ordning, från annonsering fram till ett eventuellt överklagande. För ytterligare information om handläggning av överklaganden hänvisas till UKÄ:s vägledning Högskolornas handläggning av överklaganden (2018), se länk under Relaterad läsning nedan.