Vägledning för uppföljning
av granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete

Detta vägledande dokument gäller för uppföljning av de lärosäten som inte fått omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete, inom de granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som UKÄ genomför.

UKÄ:s granskningar är inriktade på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, på ett systematiskt och effektivt sätt, bidrar till att säkra och utveckla utbildningarnas kvalitet på samtliga utbildningsnivåer. Fokus för granskningen är på den kontinuerliga förbättringen av utbildningarna och att den information som genereras till följd av uppföljning och utvärdering leder till ändamålsenliga utvecklingsåtgärder. Lärosätet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och UKÄ tillsätter en bedömargrupp som följer upp detta. Hur lång tid efter granskningen som åtgärderna ska redovisas beror på om lärosätet fick omdömet Godkänt med förbehåll eller Ifrågasatt.

Uppföljningen fokuserar på de bedömningsområden som i granskningen inte bedömdes som tillfredsställande. Bedömargruppen kan vid behov begära in kompletterande material och genomföra intervjuer, i första hand på distans. Om den uppföljande granskningen leder till ett positivt omdöme från bedömargruppen kan lärosätets kvalitetssäkringsarbete godkännas i sin helhet av UKÄ.

Om lärosätets kvalitetssäkringsarbete fortfarande inte bedöms vara godkänt efter den uppföljande granskningen, så genomförs inte någon ytterligare uppföljande granskning. Kvarstår omdömet Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete efter uppföljningen, så innebär däremot det att lärosätet blir föremål för ett utökat antal utbildningsutvärderingar.