Vägledning för uppföljning
av granskning av lärosätenas
kvalitetssäkringsarbete

Detta vägledande dokument gäller för uppföljning av de lärosäten som
fått omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll, inom de
granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete som UKÄ genomför.

UKÄ:s granskningar är inriktade på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, på ett systematiskt och effektivt sätt, bidrar till att säkra och utveckla utbildningarnas kvalitet på samtliga utbildningsnivåer. Fokus för granskningen är på den kontinuerliga förbättringen av utbildningarna och att den information som generas till följd av uppföljning och utvärdering leder till ändamålsenliga utvecklingsåtgärder. Senast två år efter granskningen ska lärosätet ha redovisat vilka åtgärder som vidtagits och UKÄ tillsätter en bedömargrupp som följer upp detta.

Uppföljningen fokuserar på de bedömningsområden som i granskningen inte bedömdes som tillfredsställande och kan inkludera såväl intervjuer som platsbesök. Om den uppföljande granskningen leder till ett positivt omdöme från bedömargruppen godkänns lärosätets kvalitetssäkringsarbete i sin helhet av UKÄ. Om lärosätets kvalitetssäkringsarbete fortfarande inte bedöms vara godkänt efter den uppföljande granskningen, innebär det att ytterligare en uppföljande granskning genomförs. UKÄ och lärosätet kommer i varje enskilt fall överens om när denna granskning sker.