Vägledning för högskolornas handläggning av överklaganden

Den enskildes rätt att överklaga beslut är en viktig del av rättssäkerheten. Inom högskolesektorn sker överklaganden i de allra flesta fall till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). UKÄ har tagit fram en vägledning för högskolornas handläggning av överklaganden.

Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har därför tagit fram en ny upplaga av Högskoleverkets tidigare rapport Högskolornas handläggning av överklaganden. Syftet är att värna rättssäkerheten för de enskilda individerna och klargöra vilka regler som gäller för de statliga högskolorna. Det är UKÄ:s förhoppning att den nya vägledningen ska underlätta för lärosätenas personal när de handlägger överklaganden till ÖNH.

Ett överklagande ska vara skriftligt och det ska lämnas in till den högskola som har fattat det överklagade beslutet. När ett överklagande har kommit in ska högskolan först kontrollera om beslutet av någon anledning har blivit uppenbart felaktigt. Om högskolan vid denna kontroll finner att beslutet är uppenbart felaktigt är högskolan skyldig att under vissa förutsättningar ändra beslutet.

Högskolan ska därefter pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om högskolan bedömer att överklagandet har kommit in för sent ska den besluta att avvisa överklagandet och lämna en överklagandehänvisning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska högskolan i stället skyndsamt överlämna överklagandet och handlingarna i ärendet till ÖNH. Om högskolan själv ändrar ett beslut som överklagats ska den även lämna över det nya beslutet till ÖNH tillsammans med överklagandet och övriga handlingar i ärendet. Av Justitieombudsmannens praxis följer att handläggningen av ett överklagande hos högskolan som huvudregel inte ska ta mer än en vecka.

Om ett överklagande skickas direkt till ÖNH ska ÖNH vidarebefordra det till högskolan med uppgift om vilken dag som överklagandet kom in. Högskolan ska sedan handlägga ärendet på samma sätt som om överklagandet har kommit in direkt till högskolan.

UKÄ:s vägledning beskriver också vad en högskola inte ska göra. Högskolan får inte avvisa ett överklagande av andra skäl än att det har kommit in för sent. Högskolan får inte heller avskriva ärendet om klaganden återkallar sitt överklagande.

Vägledningen innehåller även en lista med några viktigare punkter att tänka på när högskolan hanterar överklaganden.