Studenternas rättssäkerhet måste beaktas när utbildningsprogram läggs ned

Genom åren har UKÄ fått flera tillsynsanmälningar från studenter om hur lärosäten hanterat nedläggningen av utbildningsprogram. UKÄ har därför tagit fram en vägledning om studenternas rättssäkerhet vid nedläggningar.

– Inför en nedläggning av ett utbildningsprogram måste ett lärosäte ta ställning till flera olika frågor som kan ha stor betydelse för studenternas rättssäkerhet. Det handlar bland annat om vilka förutsättningar som gäller för att studenterna ska kunna slutföra sina studier, säger Mikael Herjevik, biträdande chefsjurist vid UKÄ, som tillsammans med tidigare medarbetaren Anna Sandström författat vägledningen.

Tydliga riktlinjer behövs

UKÄ anser att det är en grundläggande princip att de studenter som påbörjat ett utbildningsprogram får möjlighet att slutföra utbildningen inom en viss tid, om programmet läggs ned. Det är också lämpligt att lärosätena tar fram riktlinjer för vilka åtgärder som ska vidtas vid beslut om att lägga ned utbildningsprogram. I riktlinjerna kan det bland annat anges hur och när studenter ska få information om beslutet, vilken information som ska ges, hur länge och på vilket sätt studenterna ska kunna slutföra programkurserna, hur många examinationer som erbjuds samt hur lärosätet ska säkerställa nödvändiga ändringar i kurs- och utbildningsplaner.

Förhoppningen är att vägledningen ska bidra till att förbättra lärosätenas rutiner för nedläggning av utbildningsprogram

– Nedläggningen av ett utbildningsprogram och dess övergångsbestämmelser bör redovisas i programmets utbildningsplan. Om programmets kurser påverkas av nedläggningen bör även motsvarande förändringar göras i kursplanerna, säger Mikael Herjevik.

Stor variation mellan lärosätena

Under arbetet med vägledningen har UKÄ kartlagt situationen vid några universitet och högskolor. Kartläggningen visar att det finns en stor variation mellan de undersökta lärosätena i antal nedlagda utbildningsprogram. Det finns också flera olika orsaker till att program läggs ned. Den vanligaste orsaken är att ett program ersätts med ett nytt som har en liknande utformning. Andra orsaker är att programmet har fått omdömet bristande kvalitet i UKÄ:s utvärderingar, lågt söktryck, brist på kompetenta lärare och ekonomiska skäl.

– Förhoppningen är att vägledningen ska bidra till att förbättra lärosätenas rutiner för nedläggning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, säger Mikael Herjevik.