Vägledning för tillsyn av lärosätenas regeltillämpning

Fram till 2021 kommer alla universitet och högskolor att genomgå juridisk lärosätestillsyn. I vägledningen beskriver vi hur granskningen går till och vilka underlag som lärosätena ska skicka in till UKÄ. 

UKÄ:s juridiska tillsyn har fokus på de rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG). Resultatet  utgör ett underlag i granskningarna av lärosätenas interna kvalitetssäkringsarbete.

Granskningen utgår från åtta områden

  • tillgodoräknande
  • studentinflytande
  • kurs- och utbildningsplaner
  • kursvärderingar
  • anställning av personal
  • överklagande och klagomål
  • bisysslor
  • oredlighet i forskning.