Vägledning för utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå

UKÄ granskar kvaliteten på ett urval utbildningar som leder till legitimation. Det handlar bland annat om lärarutbildningar, sjuksköterskeutbildningar och läkarutbildning. Granskningarna görs fram till 2022. I vägledningen finns all information om hur granskningen går till.

Utbildningsutvärderingar är en av fyra granskningskomponenter inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

I vägledningen finns alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar.

Syftet med utbildningsutvärderingarna är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna.