Vägledning för pilotutvärdering av lärarutbildningar

Under 2016-207 genomförde UKÄ en pilotutvärdering av åtta lärarutbildningar. I vägledningen finns all information om hur utvärderingen gick till och vad som bedömdes.

I pilotutvärderingen ingick åtta förskollärar- och grundlärarutbildningar. Piloten syftade till att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av komponenterna i det nya kvalitetssäkringssystemet.

I vägledningen finns också alla bedömningsgrunder som lärosätena skulle utgå ifrån när de skrev sina självvärderingar.

UKÄ har därefter utvärderat metoden och justerat den utifrån erfarenheterna från pilotgranskningen. En ny vägledning för utbildningsutvärderingar har tagits fram.

Ny vägledning för utbildningsutvärderingar