Allvarlig kritik mot Kungl. Tekniska högskolan för handläggningen av en kallelseprofessur

Handläggningen av en kallelseprofessur vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) har anmälts till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Anmälaren hävdar bland annat att KTH och dess rektor inte har använt kallelseförfarandet på rätt sätt, låtit bli att utföra sakkunniggranskning trots att detta inte varit uppenbart obehövligt och fastställt en anställningsprofil som brutit mot högskoleförordningens (1993:100) krav på att behörighet till en professur ska avgöras av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

I beslutet konstaterar UKÄ att anställningsprofilen anger de krav på behörighet som framgår av 4 kap. 3 § högskoleförordningen (HF), dvs. att den som ska anställas som professor måste ha visat såväl vetenkaplig som pedagogisk skicklighet. UKÄ bedömer däremot att KTH använt kallelseförfarandet i strid med 4 kap. 6–7 §§ HF och lärosätets egen anställningsordning. KTH har kallat en skolchef som redan var anställd vid lärosätet till en anställning som professor trots att kallelse ska användas för strategiska rekryteringar av framstående personer. Kallelse ska enligt förarbetena till 4 kap. 7 § HF användas restriktivt och enligt KTH:s egen anställningsordning ska det användas mycket restriktivt. KTH har även underlåtit att genomföra en sakkunnigbedömning enligt 4 kap. 6 § HF trots att detta inte varit uppenbart obehövligt.

UKÄ framhåller i beslutet att möjligheterna att använda kallelseförfarandet vid rekryteringar är ett förtroende som lärosätena har fått av lagstiftaren. Med detta förtroende följer också ett ansvar att tolka och tillämpa regelverket om kallelse på ett sakligt och objektivt sätt. Det sätt på vilket KTH har använt sig av kallelseförfarandet i det aktuella ärendet riskerar att undergräva förtroendet för lärosätet. KTH förtjänar sammanfattningsvis allvarlig kritik för de brister vid hanteringen av kallelseprofessuren som konstaterats i detta beslut.

UKÄ bedömer att det finns anledning att följa upp de åtgärder KTH:s styrelse avser att genomföra. KTH:s styrelse anmodas därför att redovisa vilka åtgärder UKÄ:s uttalanden föranleder.