Antal examinationstillfällen på läkarprogrammet vid Karolinska institutet

Två studenter på läkarprogrammet vid Karolinska institutet (KI) har anmält lärosätet till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anmälarna har bland annat riktat klagomål mot brister i antal examinationstillfällen för studenter som har avstått examinationer på grund av misstänkt covid-19.

Av utredningen framgår att det för de aktuella kurserna, som studeras på andra respektive tredje terminerna på läkarprogrammet, genomförs tre examinationstill­fällen per år i januari, juni och augusti. Enligt KI ingår godkänt betyg på kurserna först i behörig­hets­villkoren för studier på fjärde respektive femte terminerna, varför studenterna har en termin på sig för att göra sig behöriga. Av KI:s egna uppgifter framgår dock att examinationen i januari inte rättas innan nästföljande vårtermin börjar.

I beslutet konstaterar UKÄ att de studenter som läser kurserna under vårterminen därför kan hamna i ett sämre läge än de studenter som läser samma kurser under höstterminen. Detta kan ifrågasättas utifrån ett likabehandlingsperspektiv. UKÄ bedömer dock att denna fråga kan vara aktuell även för andra lärosäten och att den behöver bli föremål för fördjupad utredning i ett vidare sammanhang. UKÄ avser därför att återkomma till frågan inom ramen för kommande revidering av UKÄ:s vägledning Rättssäker examination.

I ärendet har det också framkommit att KI erbjöd ett extra examinationstillfälle till de studenter som registrerats för första gången på en av de aktuella kurserna och på grund av ­rekommen­dationer om covid-19 varken deltagit i det ordinarie eller det extra examinationstillfället. KI har framfört att den avgränsning som gjorts i samband med ersättningsexaminationen är rimlig mot bakgrund av bestämmelsen i 1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434), HL, om att tillgängliga resurser ska utnyttjas effektivt.

Med den avgränsning av erbjudanden om extra examinationer som KI gjorde fick två studenter ett extra examinationstillfälle men åtminstone 16 studenter kommer inte att kunna fortsätta sina studier på nästa termin. UKÄ bedömer att detta inte kan anses vara i enlighet med kravet i 6 § förvaltningslagen (2017:900), FL, på att myndigheterna ska vara service­inriktade och på ett smidigt och enkelt sätt ge den hjälp som krävs för att enskilda ska kunna ta tillvara sina intressen. UKÄ anser inte heller att det hade varit oförenligt med 1 kap. 4 § HL att erbjuda fler studenter en extra examination. UKÄ utgår från att lärosätet beaktar ämbetets uttalanden vid planeringen av extra examinationstillfällen.