Förhandsbesked angående urval vid antagning till specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram

I detta förhandsbesked uttalar sig Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om huruvida en urvalsgrund kan användas som innebär att vissa behöriga sökande placeras i en särskild urvalgrupp vid antagning till specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram vid statliga lärosäten.

Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola) har lämnat in en begäran om förhandsbesked angående urval vid antagning till specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram. Den paragraf som behöver tolkas är 7 kap. 23 § högskoleförordningen. Där framgår bland annat att en av högskolan bestämd urvalsgrund ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen.

Av utredningen i ärendet framgår att Linköpings universitet har beslutat om att universitetet vid särskilt urval till vissa specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram har urvalsgrunden behöriga sökande som har ”fått utbildningstjänst vid Region Östergötland”. Vidare framgår att Göteborgs universitet inte har någon sådan urvalsgrund till motsvarande utbildningsprogram. En fråga som dock har varit aktuell inom Göteborgs universitet var urvalsgrunden sökande med ”anställning med utbildningsbefattning/tjänst inom Västra götalandsregionen”.

Anställning vid en viss region kan inte utgöra en urvalsgrund

UKÄ uttalar sig först om en urvalsgrund som innebär att sökande ska ha en anställning vid en viss region. Att placera vissa behöriga sökande i en särskild urvalsgrupp på den grunden att de har anställning vid en viss region, innebär att dessa sökande särbehandlas i förhållande till andra behöriga sökande som har anställning vid andra regioner. UKÄ anser att en sådan tillämpning av urvalsreglerna i högskoleförfattningarna strider mot det svenska antagningssystemet, eftersom utbildning vid statliga lärosäten ska vara öppen att söka för alla. UKÄ anser även att ett sådant urvalsförfarande strider mot den likhetsprincip och objektivitetsprincip som statliga lärosäten har en skyldighet att följa i enlighet med regeringsformen och förvaltningslagen. UKÄ bedömer alltså att den omständigheten att behöriga sökande har en anställning vid en viss region, inte kan utgöra en urvalsgrund som innebär att dessa sökande placeras i en särskild urvalsgrupp vid antagning till specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram vid statliga lärosäten.

En urvalsgrund måste kunna rangordna de sökande

Nästa fråga är om en urvalsgrund som anger att sökande ska ha en viss anställningsform, men utan att ange en viss arbetsgivare, är förenlig med bestämmelserna i 7 kap. 23 § högskoleförordningen. Av förarbetsuttalanden framgår att de urvalsgrunder som ett lärosäte beslutar ska utgöra meriter och kunna rangordna de sökande på lämpligt sätt. UKÄ anser att olika former av anställningar normalt kan anses utgöra meriter. Med urvalsgrunden vid Linköpings universitet som utgångspunkt skulle en urvalsgrund som inte anger en viss arbetsgivare kunna formuleras enligt följande. ”Sökande som har fått utbildningstjänst vid en vårdgivare.” En sådan urvalsgrund kan dock inte användas till att rangordna de sökande. Den är därför inte förenlig med 7 kap. 23 § högskoleförordningen.

Möjlighet att begära ett nytt förhandsbesked om behov finns

UKÄ:s uttalanden i detta förhandsbesked utgör svar beträffande de urvalsgrunder som framkommit i ärendet, men innebär inte att UKÄ uttalat sig om huruvida en utbildningsbefattning kan anses utgöra en saklig omständighet av betydelse för utbildningen. Om ett lärosäte ser ett behov av att utveckla urvalsgrunden med beaktande av UKÄ:s uttalanden i detta förhandsbesked, har lärosätet möjlighet att begära ett nytt förhandsbesked från UKÄ om en sådan urvalsgrund. En sådan begäran skulle kräva att lärosätet tydliggör hur urvalsgrunden skulle formuleras och samtidigt självt bedömer om den är förenlig med 7 kap. 23 § högskoleförordningen. Lärosätet skulle därvid bland annat behöva argumentera för om det anser att en utbildningsbefattning kan anses utgöra en saklig omständighet av betydelse för utbildningen, samt på vilket sätt en föreslagen urvalsgrund skulle kunna användas för att rangordna de sökande. Därmed skulle UKÄ få ett fullständigare underlag för sin bedömning.