Uppföljning av UKÄ:s tillsynsbeslut om Högskolan Västs uppdragsutbildning Fastighetsmäklare, 120 högskole­poäng

UKÄ har följt upp ämbetets tillsynsbeslut den 20 april 2021 om Högskolan Västs uppdragsutbildning Fastighetsmäklare, 120 högskolepoäng. I tillsynsbeslutet riktade UKÄ bland annat kritik mot Högskolan Västs hantering av undervisande lärare på uppdragsutbildningen samt rättningen av prov på uppdragsutbildningen. Högskolan Väst har i yttrande inkommit med förtydligande samt en redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av tillsynsbeslutet.

I uppföljningsbeslutet konstaterar UKÄ inledningsvis att Högskolan Väst har uppgett att högskolan analyserat UKÄ:s kritik och uttalanden i tillsynsbeslutet samt att en åtgärdsplan har implementerats. UKÄ gör bedömningen att Högskolan Väst har vidtagit vissa åtgärder på en övergripande nivå för att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad i uppdragsutbildningen. När det gäller de specifika frågor som anges i tillsynsbeslutet gör UKÄ nedanstående bedömningar av Högskolan Västs redovisade åtgärder. UKÄ tar avslutningsvis ställning till hur kvalitetsfrågan ska hanteras.

Undervisande lärare på uppdragsutbildningen

UKÄ konstaterar att Högskolan Väst har uppgett att högskolan från och med vecka 22 (2021) har säkerställt att de lärare som undervisar på utbildningen är anställda som lärare på högskolan, förutom vissa experter som även fortsatt kommer att anlitas i vissa delar. UKÄ gör bedömningen att Högskolan Väst därigenom har vidtagit åtgärder för att säkerställa att högskoleförfattningarnas bestämmelser om lärare för högskoleutbildning efterlevs. UKÄ:s juridiska uppföljning av tillsynsbeslutet i denna fråga avslutas därför.

Rättningen av prov på uppdragsutbildningen

UKÄ konstaterar att Högskolan Väst har uppgett att högskolan från och med vecka 22 (2021) har vidtagit flera åtgärder avseende examinationsprocessen och säkerställt att examinerande personal (rättande lärare och examinator) är anställda vid högskolan som lärare. UKÄ gör bedömningen att Högskolan Väst därigenom har vidtagit åtgärder för att säkerställa att gällande bestämmelser om examination och hantering av betygsärenden efterlevs. UKÄ:s juridiska uppföljning av tillsynsbeslutet i denna fråga avslutas därför.

Vilka köper uppdragsutbildningen?

UKÄ konstaterar att Högskolan Väst har uppgett att högskolan vid eventuella tveksamheter gällande deltagarnas anställningsförhållande och om utbildningen avser personalutbildning hos köparen kontrollerar detta närmare. UKÄ nöjer sig med detta svar och förutsätter att Högskolan Väst har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att sådana kontroller genomförs. UKÄ:s juridiska uppföljning av tillsyns­beslutet i denna fråga avslutas därmed.

Uppdragsutbildningens studietider

UKÄ noterar att Högskolan Väst i yttrandet inte har kommenterat uppdrags-utbildningens studietider. UKÄ beaktar denna fråga i bedömningen av om en särskild utvärdering av uppdragsutbildningen bör genomföras, se avsnittet Kvalitetsfrågor nedan.

Ekonomiska uppgifter med mera

UKÄ konstaterar att Högskolan Väst har uppgett att en uppdaterad kostnadsmodell är under utarbetande där grundförutsättningen är att högskolan uppnår full kostnads-täckning enligt avgiftsförordningen. UKÄ förutsätter att Högskolan Väst färdig­ställer och implementerar den uppdaterade kostnadsmodellen. Vidare förutsätter UKÄ att Högskolan Väst vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att informationen om uppdragsutbildning i högskolans årsredovisning framöver inte är missvisande. UKÄ:s juridiska uppföljning av tillsynsbeslutet i denna fråga avslutas därmed.

Kvalitetsfrågor med mera

Som angetts ovan avslutas UKÄ:s juridiska uppföljning av de specifika frågor som framgår av ämbetets tillsynsbeslut den 20 april 2021. UKÄ ansvarar enligt sin instruktion även för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet bl.a. genom utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Sådana utbildningsutvärderingar genomförs med hjälp av experter på den utbildning som ska utvärderas.

UKÄ kommer att titta på förutsättningar för en utbildningsutvärdering

Vid bedömningen av om detta ärende bör föranleda en sådan utvärdering av de aktuella utbildningarna, konstaterar UKÄ att det kan finnas skäl att granska landets samtliga utbildningar som syftar till att ge studenterna en utbildning som uppfyller villkoren för registrering som fastighetsmäklare. UKÄ kommer därför att i ett särskilt ärende utreda förutsättningarna för en utbildningsutvärdering och ta ställning till om en sådan utvärdering ska genomföras inom ramen för ämbetets kvalitetssäkringsuppgift. Utredningen kommer att avse såväl högskoleutbildningar som uppdragsutbildningar.