Anmälan angående urvalsgrunden universitetsrankning vid antagning

Universitetskanslersämbetet har tagit emot en anmälan mot Kungl. Tekniska högskolan (KTH) som gäller KTH:s tillämpning av urvalsgrunden universitetsrankning vid antagning till högskoleutbildning.

Avseende den aktuella utbildningen väger KTH in den internationella rankningen på det universitet som den sökande har sin kandidatexamen från i meritvärdet.

Betyg som har utfärdats av svenska lärosäten ska betraktas som likvärdiga

UKÄ konstaterar att enligt 1 kap. 9 § regeringsformen ska förvaltningsmyndigheter, som KTH, beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Av 1 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) framgår att verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen vid universitet och högskolor. Enligt UKÄ får det anses vara en grundläggande princip att betyg som har utfärdats av svenska lärosäten ska betraktas som likvärdiga.

Universitetsrankning som urvalsgrund strider mot likhetsprincipen

UKÄ konstaterar att konsekvensen vid tillämpning av universitetsrankning kan bli att en student som studerat vid ett svenskt lärosäte som inte finns med på de nu aktuella rankningslistorna missgynnas jämfört med en student som läst vid ett svenskt lärosäte som omfattas av listorna, om deras meriter i övrigt är likvärdiga. Detsamma gäller för en student som har examen från ett svenskt lärosäte som visserligen finns med på rankningslistorna, men på en sämre placering än ett annat lärosäte. Även den personen kan komma att missgynnas genom att få ett sämre meritvärde. UKÄ bedömer att sökande från olika svenska lärosäten därmed inte behandlas lika vid urvalsförfarandet. UKÄ anser därför att tillämpningen av universitetsrankning som urvalsgrund strider mot likhetsprincipen som anges i regeringsformen. Den är inte heller förenlig med grunderna för 1 kap. 4 § högskolelagen.

Sammantaget är UKÄ kritiskt till KTH:s val och utformning av det aktuella urvalskriteriet. UKÄ kommer att följa upp vilka åtgärder KTH vidtar med anledning av ämbetets uttalanden i detta ärende.