Uppsala universitets begäran om förhandsbesked om tolkningen av förordningen om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Uppsala universitet har begärt förhandsbesked gällande frågan om det i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare finns stöd för att, inom ramen för uppdragsutbildningen, validera och tillgodoräkna en deltagare som genomgår sådan uppdragsutbildning tidigare utbildning och motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Universitetskanslersämbetet bedömer att det inte finns stöd i förordningen för detta. Det saknas i lärarlyftsförordningen uttryckliga bestämmelser som ger deltagare som genomgår sådan utbildning möjlighet att, inom ramen för uppdragsutbildningen, tillgodoräkna sig kurser i uppdragsutbildningen genom tidigare utbildning eller yrkesverksamhet. Det är därmed inte heller möjligt för universitetet att ingå en överenskommelse med Skolverket med ett sådant innehåll.